अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

इतर फ्लॅश

पोलीस उप निरीक्षक पदाच्या प्रशिक्षणास हजर राहणाऱ्या १२१ बॅचच्या उमेदवारांकरीता मार्गदर्शक सूचना.

28-Jul-2021

कार्यक्रम अंदाजपत्रक (प्रस्तावना) सन २०२२-२०२३ तयार करणेसंबंधी.

२२-जुलै-२०२१.

दक्षता मासिकासाठी "विवक्षित स्वरूपाचे काम" करण्यासाठी पात्र व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत.

१४-जुलै-२०२१.

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रके तयार करणे बाबत.

०७ /१२ /२०२१

स्थायी आदेश क्र. ०१/२०२१

१२-जुलै-२०२१

ठेव सलंग्न विमा योजना आदेश मुख्यलेखा शिर्ष – २२३५, दिनांक ३०/०६/२०२१

०१-जुलै-२०२१

आंतरीक सुरक्षा सेवा पदक – २०२१

२५-जून-२०२१

सर्वसाधारण बदली २०२१ अर्ज - २५/०६/२०२१.

२५-जून-२०२१

प्रलंबित निवृत्तीवेतन प्रकरणांबाबत मासिक आकडेवारी सादर करणेबाबत.

२४-जून-२०२१

सर्वसाधारण बदली 2021 अर्ज

२४-जून-२०२१

पोलीस स्मृतीदिन - २०२१

१८ जून २०२१

पोलीस उप निरीक्षक पदाच्या प्रशिक्षणास हजर राहणाऱ्या १२० बॅचच्या उमेदवारांकरिता सूचना

१७-जून-२०२१

पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१७ - पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी ३२२ उमेदवारांच्या शिफारशी

१५ -जून-२०२१

५३ वी राज्य कर्मचारी वृंद परिषद.

१४-जून-२०२१

पोलीस उप निरीक्षकपदाच्या प्रशिक्षणास हजर राहणाऱ्या ११९ बॅचच्या उमेदवारांकरिता मार्गदर्शक सूचना (म.वि.स्प.प.-२०१७)

६/११/ २०२१

पोलीस उप निरीक्षकपदाच्या प्रशिक्षणास हजर राहणाऱ्या १२० बॅचच्या उमेदवारांकरिता मार्गदर्शक सूचना (स.से. प. -२०१८)

०६/११/२०२१

सन २०१६ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या पोलीस अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना तसेच मंत्रालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी अदा करणेबाबत

०३/०६/२०२१

जीवन रक्षा पदक - २०२१ करिता शिफारशी सादर करण्याबाबत.

२७ मे २०२१

दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस - 21 मे, 2021

२०-मे-२०२१

सन २०२१ - २२ कार्यक्रम अंदाजपत्रकाची पुस्तिका उपलब्ध करून देण्याबाबत.

१९-मे-२०२१

वैद्यकिय प्रतीपुर्तीचे अधिकार अपर पोलीस महासंचालक यांना प्रदान करण्याबाबत

५ मे २०२१

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२०

30 एप्रिल २०२१

सन २०२१ च्या स्वातंत्र्यदिनी दिनांक १५/८/२०२१ रोजी उल्लेखनीय सेवेबद्दल राष्ट्रपतींचे पोलीस पदक व गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल पोलीस पदक मंजूरीकरीता केंद्र शासनास पाठवावयाच्या शिफारशीबाबत.

१६ मार्च २०२१

सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात अनुदान समर्पित करण्याबाबत .

१२-मार्च-२०२१

कोविड -१९ विषाणूच्या संसर्ग / प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत मार्गदर्शक सुचना.

01-Mar-2021

महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ मधील तरतुदींनुसार सिनेमा परवान्यांची प्रक्रिया.

01-Mar-2021

अ)महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत लँड क्लीयरन्स / सिनेमा कन्स्ट्रक्शन एनओसीसाठी अर्ज

01-Mar-2021

ब) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्यासाठी अर्ज

01-Mar-2021

क) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज

01-Mar-2021

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि: शस्त्र) पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सन २०२०-२१ ची निवडसूची तयार करण्याबाबत.

११-फेब्रुवारी-२०२१

कोविड -१९ सारख्या राष्ट्रीय आपत्ती काळात महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेल्या कौतुकास्पद कामगिरीबाबत.

१०-फेब्रुवारी-२०२१

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुटंकलेखक पदावर नियुक्ती/पदोन्नतीबाबत परिपत्रक दि.03/02/2021.

०३-फेब्रुवारी-२०२१

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस शिपाई ते सहायक पोलीस उपनिरीक्षक या संवर्गातील पोलीस अंमलदारांना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये गणवेष साहित्य पुरविण्याबाबतचे मागणीपत्र.

२९-जानेवारी-२०२१

आयपीएस अधिकार्‍यांकडून अचल अवरोध रिटर्न परत भरणे २०२०

०५-जानेवारी-२०२१

महाराष्ट्रातील गुन्हे - २०१८, भाग - ०१

०४-सप्टेंबर-२०२०

महाराष्ट्रातील गुन्हे - २०१८, भाग - ०२.

०४-सप्टेंबर-२०२०

महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत पॅनलवर असलेल्या रुग्णालयाची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत.

२४-ऑगस्ट-२०२०

कार्यक्रम अंदाजपत्रक (प्रस्तावना) सन - २०२१-२२

२४-ऑगस्ट-२०२०

सन्मानचिन्ह व पदके - २०१९ .

३०-एप्रिल-२०२०

कोविड -१९ विषाणूच्या संसर्ग / प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत मार्गदर्शक सुचना.

२७-एप्रिल-२०२०

महामारी रोगविरोधी कायदा 1897 सुधारीत कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत.

२३-एप्रिल-२०२०

SECTION 60 OF आपती व्यवस्थापन कायदा - २००५ .

२१-एप्रिल-२०२०

कोविड - १९ आंतरराज्य प्रवासासाठी आवश्यक पास (सूचना व नमुना)

०३-एप्रिल-२०२०

राज्य स्तरावरील पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद ५2 वी सभा

११-मार्च-२०२०

महाराष्ट्रातील गुन्हे – २०१७

०६-मार्च-२०२०

MPIAS (MAHARASHTRA POLICE INFORMATION AND ANALYSIS SYSTEM) या नव्याने सुरु करण्यात येणा-या प्रकल्पाची पूर्व तयारीबाबत.

०६- फेब्रुवारी-२०२०

पोलीस ठाण्यांच्या स्तरावरील जतन केलेला अभिलेख, त्याचे वर्गीकरण तसेच सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त् होण्याबाबत मा. राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र बृहन्मुंबई खंडपीठ यांचे दि.12/02/2019 चे आदेश

२२-नोव्हेंबर-२०१९

संयुक्त राष्ट्र दिवस निमित्त संयुक्त राष्ट्र संघाचा ध्वज राष्ट्रीय ध्वजासोबत फडकविण्याबाबत...

१६-नोव्हेंबर-२०१९

शासनास प्रस्ताव / पत्रव्यवहार योग्य कार्यपद्धतीने सादर करणेबाबत.

१६-सप्टेंबर-२०१९

स्थायी आदेश सन - २०१९

१९-जुलै-२०१९

समारंभीय संचलन आणि मानवंदना देण्याच्या कार्यक्रमाच्यावेळी परिधान करावयाच्या गणवेषाबाबतचे परिपत्रक

०१-जून-२०१९

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २०१९ (७ वा वेतन आयोग)

३१-मे-२०१९

स्थायी आदेश सन - २०१९ .

२२-मे-२०१९

सेवानिवृत्त / कार्यरत पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना साक्षकामी न्यायालयात हजर राहण्याकरिता प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता मिळण्याबाबत .

२६-एप्रिल-२०१९

पोलीस महासंचालक सन्मानचिन्ह - २०१८

२३-एप्रिल-२०१९

श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ.

०३-एप्रिल-२०१९

विशेष सेवा पदक २०१८ चे आदेश

२०-मार्च-२०१९

सुधारित सेवाप्रवेश नियम - २०१९ पोलीस शिपाई.

२५-जानेवारी-२०१९

पोलीस हवालदार संवर्गाची दिनांक १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतननिश्चिती करून त्याप्रमाणे त्यांना देय थकबाकी देण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत.

११-जानेवारी-२०१९

२०१५ पुर्वीच्या मा. पोलिस महासंचालक सन्मानचिन्ह मिळालेले पोलिस अधिकारी/ कर्मचारी यांना मा. पोलिस महासंचालक यांचे ओळखपत्र देण्याबाबत.

२९-डिसेंबर-२०१८

परिपत्रक- सी.सी.टी.एन.एस. प्रकल्पांतर्गत डायरी नोंदवही उपलब्ध असल्याने हाताने लिहिण्यात येणारे स्टेशन डायरी नोंदवही बंद करण्याबाबत.

२२-नोव्हेंबर-२०१८

स्थायी आदेश.

११-ऑक्टोबर-२०१८

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम - २००५ मधील कलम ९ (१) व कलम ९ (२) अन्वये पोलीस महासंचालक कार्यालयातील चालणाऱ्या कामकाजाची माहिती.

१२-सप्टेंबर-२०१८

पोलीस पदक १५.०८.२०१८ .

१४-ऑगस्ट-२०१८

आज्ञांकित कक्ष बाबत सूचना

२६-जून-२०१८

आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक – २०१४

०९-मे-२०१८

आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक – २०१५

०९-मे-२०१८

पोलीस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह - २०१७

२५-एप्रिल-२०१८

१५ व्या वित्त आयोगास वितीय मत्ता व दायीत्वाची (FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES) ची माहिती सादर करण्याबाबत

२३-एप्रिल-२०१८

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या पुलवरील शासकीय निवासस्थाने वाटपाबाबतची मार्गदर्शक तत्वे / धोरण

०८-मार्च-२०१८

अधिकाऱ्यांच्या खाजगी परदेश दौऱ्यास परवानगी देण्याबाबत

०८-मार्च-२०१८

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलातील महिला सक्षमीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर गर्भवती महिलांना विशेष पोषण आहार रु.५०००/- इतकी रक्कम व मुलगी झाल्यास तिच्या पोषणासाठी अतिरिक्त रु.५०००/- इतकी रक्कम सदृढ बालिका अनुदान देण्याबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

पोलिस कर्मचा-याच्या (वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते कनिष्ठ श्रेणी लिपिक तसेच वर्ग-ड चे कर्मचारी) मुलींना शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक (इ.५ वी ते १० वी) पर्यंतच्या शिक्षणासाठी वार्षिक शैक्षणिक अनुदान मंजूर करण्याबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

पोलिस कल्याण निधी सदस्यांच्या मुलींकरिता व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पद्वुत्तर पदविका /पदवी प्रोत्साहानकरिता योजना राबविणेबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

लिस कल्याण निधी सदस्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन योजना.

२६- फेब्रुवारी-२०१८

पोलीस उप-अधीक्षकांचा मुल्यनिर्धारण अहवाल पाठविण्याबाबत.

२२- फेब्रुवारी-२०१८

मा.राष्ट्रपती महोदयांच्या राज्यातील दौऱ्याच्या वेळेस राष्ट्रगीताची योग्य आवृत्ती वाजविणेबाबत

२०- फेब्रुवारी-२०१८

महालेखापाल यांचे लेखा परीक्षण- आक्षेप/परिच्छेदांचा अनुपालनअहवाल सादर करताना घ्यावयाची सावधगिरी.

१६- फेब्रुवारी-२०१८

शासकीय कार्यालयातील "गट – ड" पदाचे सेवाप्रवेश नियमाबाबत.

१५- फेब्रुवारी-२०१८

शहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे स्मारक स्थापन करण्याबाबत.

०२- फेब्रुवारी-२०१८

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाने, याचिका क्रमांक ८२८३/२००६, से.नि. पोलीस निरीक्षक, पी.के. शिंदे विरूद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर

२२-जानेवारी-२०१८

राज्य पोलीस दलासाठी वाहनांची अनुज्ञेयता ठरविण्याबाबत.

१०-जानेवारी-२०१८

गट – अ शासकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविणेबाबत.

०३-जानेवारी-२०१८

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Home Deptt. G. R. No - Pdwf - 1204/143/prakaran/2/pol-7, Dated - 28th July 2006

२८-जुलै-२००६

Formation Of 9as Task Force & Their Duties / Responsibilities

In Government Offices (A) To Publish A Citizen Charter. (B) To Reduce A Steps Of Presentation. (C) To Dispel Of Files In Time- Bound

Personal Accident Insurance Policy For Police Personnel Of The Maharashtra Government

Group Personal Accident Insurance Policy For Police Personnel Of The Maharashtra Government Working In Naxal Affected Area

Group Personal Accidental Policy Of The Maharashtra State Police Personnel Working In Naxal Affected Districts For The Period From 01/02/2012 To 31/01/2013

Promotion Circulars For Sports Personnel In Maharashtra Police

Redressal Of Complaints Office Order - 2010

Paw ( Prevention Of Atrocities Against Women) Information

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 01 To 19 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 20 To 37 - (5 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 38 To 56 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 57 To 75 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 76 To 94 - (8 G.r.)

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - I

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - II

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - III

One Step Departmental Promotion To Sports Persons Of Maharashtra Police

Maharashtra Ordinance No. VIII & Established Of Police Establishment Board

Mpkay Circular And Corrigendum With Enrollment Form-2014

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - I

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - II

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - III A

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - III B

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - IV

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - V

G.r. of Accelerated Promotion For Police Officers & Men Working In Naxalite Area

Wearing Of Various Medal On Uniforms

Review - After, 50 / 55 Years Of Age

Regarding Seniourity In Psi Cadre, O.a. No. 283/2014, Sri. Sarthak Prakash Nehete And Others V/s State Of Maharashtra

Declaration Of Assets And Liabilities By Public Servants Under Section 44 Of The Lokpal And Lokayuktas Act, 2013

Information Of Nahisk Rural Under Section 4 Of Rti Act 2005

Regarding Full Day Salary For Weekly Off

Pc To Asi District Transfer

Naxal Insurance For (Naxal Affected Area) Police Officer And Men.

Dgp Office Desk Wise Subject Distribution List

Actul Filling Of The Post Of Pc To Asi Sanctioned For Pts,spu,acb, Ats, Force-1 Etc On District / Commissionerate / Srpf Grous Establishment

Naxal Insurance For (Naxal Affected Area) Police Officers And Men

Sparrow Manual

Standard Example Regarding Calculation Of Police Cost

International Yoga Day

Maharashtra Police Kutumb Aarogya Yojana

Absconder Prisoners Information Of Nashikroad Prison. Part-I

Absconder Prisoners Information Of Nashikroad Prison. Part-II

Police Medal Jan, 2017

Continution Gr-2017

Advance Increment And Leave Gr.

Regarding Amendment In Govt. Resolution No. Dpp- 2012/pra. Kra. 10/pol-10, Dt.12.05.2015

D.g's Insignia 2016

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 1- Circular_dt-260411

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 2- Gr_dated_28072006&circular_dated280911-041111

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 3- Hospital_list_ Maha_police

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 4- Hospital_selection_criteria

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 5- Member_verification_letter

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 6- New_enrollment_form

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 7- Parent-serving_unit_noc

Hon. High Court, Bombay. Caveat Application No. 3136/2017 In Proposed Writ Petition No. Of 2017 Filed By Director General Of Police V/s Shri. Kailas Vithal Bondre & Others

Regarding Filing Of Affidavit By Sr.officer In The Honorable Court

Information Template Of Maharashtra Police Citizen Portal

Police Medal Aug, - 2017

Circular Regarding Disciplinary Action

Regarding Guidelines For Handling Court Matters

Govt. Norms In Unit Transfer Of Pc To Asi

Circular As Per Orders Issued By Honorable Mat, Nagpur In O.a. No. 770/2016 On 7th Oct, 2017

Circular Regarding Permission Of Unit In charge For Orderly Room

Internal Audit Circular

Circular As Per Orders Issued By Honorable Mat, Aurangabad In O.a. No. 390/17 And391/2017 On 20th Sep, 2017

Procedure Or Distribution Awards

Regarding Necessary Documents To Be Furnished While Sending Proposals For Appointment Of Spl.public Prosecutor In The Panel For Every Distt

Honorable High Court's Order Passed On 27/09/2017 In Writ Petition No.2703/05 Regarding Posting