अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

नागरी हक्क संरक्षण

अनु. जाती / अनु जमाती कायदा १९८९ नाहका १९५५ मासिक सांख्यिकी माहिती

२५-एप्रिल-२०२४

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989 मध्ये सुधारणा, यासंबंधीचे परिपत्रक अपर पोलीस महासंचालक (ना.ह.स ) कार्यालयाने सन २०१८ प्रसारित केले आहे.

२३ नोव्‍हेंबर २०२३

नागरी हक्क सरंक्षण विभागातील राज्यातील विविध नाहसं, पथकातील पोलीस अंमलदार यांची प्रतिनियुक्तीवरील भरावयाची रिक्त पदे.

३०-नोव्हेंबर-२०२३

विधी अधिकारी गट-अ चे पद भरती जाहीरात (कंत्राटी) - २०२३ - अपर पोलीस महासंचालक , नागरी हक्क सरंक्षण महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

०८- नोव्हेंबर -२०२३

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक ) कायदा 1989 सुधारणा २०१५

०५ जानेवारी २०२२.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक ) कायदा 1989 कार्यप्रणाली

15 एप्रिल २०२१

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५

१५ एप्रिल २०२१

मानवी मैला वाहक प्रतिबंधक कायदा,२०१३

१५ एप्रिल २०२१

सामाजिक बहिष्कार ( प्रतिबंध आणि निवारण ) कायदा, 2016

१५ एप्रिल २०२१

अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६

१५ एप्रिल २०२१

रोजगाराचा बंदी मॅन्युअल स्केव्हेंजर्स आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा

०५/०२/२०२०

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–IV)

27/08/2019

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–III)

26/04/2019

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–II)

01/09/2018

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–I)

1/09/2018