अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

नागरी हक्क संरक्षण

अनु. जाती / अनु. जमाती कायदा १९८९ नाहका १९५५ मासिक सांख्यीकी माहिती.

२३-जुलै -२०२१.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक ) कायदा 1989 कार्यप्रणाली

15 एप्रिल २०२१

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक ) कायदा 1989 सुधारणा २०१५

१५ एप्रिल २०२१

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५

१५ एप्रिल २०२१

मानवी मैला वाहक प्रतिबंधक कायदा,२०१३

१५ एप्रिल २०२१

सामाजिक बहिष्कार ( प्रतिबंध आणि निवारण ) कायदा, 2016

१५ एप्रिल २०२१

अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६

१५ एप्रिल २०२१

रोजगाराचा बंदी मॅन्युअल स्केव्हेंजर्स आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा

०५/०२/२०२०

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–IV)

27/08/2019

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–III)

26/04/2019

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–II)

01/09/2018

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–I)

1/09/2018