अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

सर्वसाधारण बदली / बढती

पोलीस उप अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्त / सहायक समादेशक (निःशस्त्र/ बिनतारी संदेश (अभि.)/ मोटार परिवहन) या संवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२४

१० एप्रिल २०२४

भापोसे अधिकारी यांच्या बदली पदस्थापनेबाबत

23- मार्च - 2023

भापोसे अधिकारांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत

१८-३-२०२४

सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक (नि:शस्त्र) यांच्या बदल्या.

१६-मार्च-२०२४

भा.पो.से. अधिकाऱ्यांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

१६-मार्च-२०२४

सहायक पोलीस निरीक्षक ते पोलीस निरीक्षक पदोन्नतीचे आदेश.

१५ मार्च २०२४

पोलीस उप निरीक्षक ते सहायक पोलीस निरीक्षक पदोन्नतीचे आदेश.

१५ मार्च २०२४

रा.पो.से.अधिका-यांची बदली / पदस्थापनेबाबत

०८- मार्च -२०२४

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका - २०२४ च्‍या अनुषंगाने पोलीस निरिक्षक यांच्‍या बदली रद्द करण्‍याचे आदेश

०४-मार्च-२०२४

रापोसे अधिकारांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत

२९-०२-२०२४

रापोसे अधिकारांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत

२९-०२-२०२४

स्थानापन्न पोलीस उप निरीक्षक पदी पदोन्नती – २०२३ (अर्हता -२०१३)

२७ फ्रेबुवारी २०२४

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका - २०२४ च्‍या अनुषंगाने निशस्‍त्र सहा. पोलीस निरिक्षक यांच्‍या बदलीचे आदेश

२७-फेब्रूवारी-२०२४

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका - २०२४ च्‍या अनुषंगाने निशस्‍त्र सहा. पोलीस निरिक्षक यांच्‍या बदली रद्द करण्‍याचे आदेश

२७-फेब्रूवारी-२०२४

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका - २०२४ च्‍या अनुषंगाने निशस्‍त्र पोलीस उपनिरिक्षक यांच्‍या बदलीचे आदेश

२७-फेब्रूवारी-२०२४

लोकसभा निवडणूक सार्वत्रिक निवडणुका-२०२४ च्‍या अनुषगांंने नि:शस्‍त्र पोलीस उप निरीक्षक यांचे बदली आदेश

२६- फेब्रुवारी -२०२४

लोकसभा निवडणूक सार्वत्रिक निवडणुका-२०२४ च्‍या अनुषगांंने नि:शस्‍त्र सहा. पोलीस निरीक्षक यांचे बदली आदेश

२६- फेब्रुवारी -२०२४

लोकसभा निवडणूक सार्वत्रिक निवडणुका-२०२४ च्‍या अनुषगांंने नि:शस्‍त्र पोलीस निरीक्षक यांचे बदली आदेश

२६- फेब्रुवारी -२०२४

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) पदावर पदोन्नीतीने पदस्थापना

१६ फ्रेबुवारी २०२४

रा.पो.से.अधिका-यांची बदली / पदस्थापनेबाबत

१६ फ्रेबुवारी २०२४

रा.पो.से.अधिका-यांची बदलीने पदस्थापना

१६ फ्रेबुवारी २०२४

रा.पो.से.अधिका-यांची बदलीने पदस्थापना

१६ फ्रेबुवारी २०२४

सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक (नि:शस्त्र्) यांच्या बदल्या

१२ फ्रेबुवारी २०२४

रा. पो.से. अधिका-यांच्या बदलीने पदस्थापना

०६ फेब्रुवारी २०२४

सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक (नि:शस्त्र्) यांच्या बदल्या

०६ फेब्रुवारी २०२४

भा. पो. से./रा.पो.से. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या.

०२- फेब्रुवारी -२०२४

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत.

०२- फेब्रुवारी -२०२४

रा.पो.से. अधिकाऱ्यांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

३१ -जानेवारी-२०२४

भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांच्या बदलीने/पदोन्नत्तीने पदस्थापना.

३१-जानेवारी-२०२४

भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांच्या बदलीने/पदोन्नत्तीने पदस्थापना.

३१-जानेवारी-२०२४

लोकसभा निवडणूक २०२४ च्‍या अनुषंगाने नि:शस्‍त्र पोलीस उप निरिक्षक यांचे बदली आदेश

३०-जानेवारी-२०२४

लोकसभा निवडणूक २०२४ च्‍या अनुषंगाने नि:शस्‍त्र पोलीस निरिक्षक यांचे बदली आदेश

३०-जानेवारी-२०२४

लोकसभा निवडणूक २०२४ च्‍या अनुषंगाने नि:शस्‍त्र सहायक पोलीस निरिक्षक यांचे बदली आदेश

३०-जानेवारी-२०२४

नि:शस्त्र पोलिस उप निरीक्षकांची बदली - 2024

२७ जानेवारी २०२४

नि:शस्त्र सहायक पोलिस निरीक्षकांची बदली दि. २७-०१-२०२४

२७ जानेवारी २०२४

दिनांक २२-०३-२०२२ च्या आदेशात ०१ पो.उप.नि. पदस्थापनेत अंशतः बदल

२७ जानेवारी २०२४

"पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्‍त (अंसवर्ग)" या संवर्गातील पदावर पदोन्‍नतीने पद स्‍थापना.

२६ जानेवारी २०२४

परिविक्षाधीन पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना नियमित नियुक्ती देण्याबाबतचे आदेश

२५- जानेवारी -२०२४

भापोसे / रापोसे अधिका-यांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत

०२ जानेवारी २०२४

भा. पो. से./रा.पो.से. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या.

२२- डिसेंबर -२०२३

भापोसे अधिका-यांच्‍या बदली / बदली पदस्थापना

२१ डिसेंबर २०२३

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक यांना लघुटंकलेखक पदावर पदोन्नती देण्याबाबतचे आदेश.

१८-१२-२०२३

परिविक्षाधीन भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना

१६ डिसेंबर २०२३

जिल्‍हा लिपी‍क संगवर्गातील प्रमुख लिपीक यांना कार्यालय अधीक्षक पदावर पदोन्नती आदेश २०२३-२४

२४ नोव्‍हेंबर २०२३

भापोसे / रापोसे अधिकारांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

२४- नोव्हेंबर -२०२३

सहाय्यक पोलीस आयुक्त /पोलीस उपाधीक्षक यांची बदलीने पदस्थापना

24- नोव्हेंबर -२०२३

भापोसे / रापोसे अधिकारांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

२१-नोव्हेंबर-२०२३

भापोसे / रापोसे अधिकारांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

२१-नोव्हेंबर-२०२३

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील रापोसे/ अधिकारांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

२१-नोव्हेंबर-२०२३

भा.पो.से. अधिकाऱ्यांच्या वरिष्ठ समय श्रेणीत (Senior Time Scale) पदोन्नतीने पदस्थापना.

२१-नोव्हेंबर-२०२३

भापोसे अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत.

२१-नोव्हेंबर-२०२३

सन 2024 मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणा-या पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त/ सहायक समादेशक यांची यादी तयार करण्याबाबत.

११-नोव्‍हेंबर-२०२३

पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) पदावर पदोन्नती देण्यासाठी नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची सन 2023-2024 ची निवडसूची

१९ ऑक्‍टोबर २०२३

जिल्‍हा लिपी‍क संवर्गातील वरिष्‍ठ श्रेणी लिपीकांना प्रमुख लिपिक पदावर पदोन्‍नती आदेश २०२२ - २३

१९ ऑक्‍टोबर २०२३

पोलीस निरीक्षक ते पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) पदोन्नती – निवडसूची २०२२-२०२३

१३-ऑक्‍टोबर-२०२३

भापोसे / रापोसे अधिकारांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत

०४/१०/२०२३

अप्पर पोलीस महासंचालक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२६ सप्टेंबर २०२३

भा.पो.से.अधिकारी यांची बदली

०८/०९/२०२३

विभागीय अर्हता परीक्षा -2013 मध्ये उत्तीर्ण असलेल्या पोलीस अंमलदारांना स्थानापन्न 25 टक्के कोटयातुन 4 पोलीस अंमलदार यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदी पदोन्नती आदेश

०१ - सप्‍टेंबर- २०२३