अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

डाऊनलोड अर्ज

लाऊडस्पीकर वापरासाठी अर्ज (मराठी)

लाऊडस्पीकर वापरासाठी अर्ज (इंग्रजी)

क) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम-१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज

रचनेची तात्पुरता उभारणी करावयाचा फॉर्म

ब) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम-१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्यासाठी अर्ज

पोलिस मंजुरी प्रमाणपत्र अर्ज(पीसीसी)

अ)महाराष्ट्र चित्रपटगृहे(विनियमन)नियम-१९६६ अंतर्गत लँड क्लीयरन्स/सिनेमा कन्स्ट्रक्शन एनओसीसाठी अर्ज

भारत / महाराष्ट्रात शस्त्रे बाळगण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज (इंग्रजी)

महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ मधील तरतुदींनुसार सिनेमा परवान्यांची प्रक्रिया

भारत / महाराष्ट्रात शस्त्रे बाळगण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज (मराठी)

पुन्हा नोंदणीसाठी अर्ज

टीजेपी - तात्पुरती प्रवास परवानगी

नूतनीकरण फॉर्म - शस्त्रे परवाना नूतनीकरणासाठी

फॉर्म अ - शस्त्र परवाना (मराठी)

फॉर्म अ - शस्त्रे परवाना (इंग्रजी)