अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

माहितीचा अधिकार

  • माहितीचा अधिकार
  • वार्षिक प्रशासन अहवाल

माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ (२००५ चा अधिनियम क्र.२२) च्या कलम ४ (१) (ख) नुसार प्रसिद्ध करावयाच्या १७ बाबी.

०३ - जानेवारी - २०२४

माहिती अधिकार अधिनियम - २००५ द्वितीय अपील, श्री. अजित आत्माराम जगताप.

०२-नोव्हेंबर-२०२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ चे कलम ४(१) (ब) (पाच )

०४-जून-२०१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ कलम ४ (१) (क)

२१- फेब्रुवारी-२०१८

INFORMATION OF AUTHORITIES UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT - 2005.

No records to show