अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

पोलीस भरती

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र-२ पुणे सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ लेखी परीक्षा तात्पुरती उत्तरतालिका दिंनाक २१-७-२०२४

२२ जुलै २०२४

भारत राखीव बटालियन -४ राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १७मौजा कोर्टीमुक्ता जि. चंद्रपुर या आस्थापनेवरील सशस्त्र पोलीस शिपाई - २०२२-२३ दिनांक २१/०७/२०२४ रोजी घेण्यात आलेलया लेखी परीक्षेचा तात्पुरता निकाल.

२२ जूलै २०२४

रा रा पो बल गट 13 वडसा, गडचिरोली पोलीस भरती 2022-23 पेपर उत्तरतालिका.

२२ जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक ४ नागपूर पोलीस भरती २०२२-२३ लेखी परीक्षा आदर्श उत्तरतालिका

२२ जुलै २०२४

भारत राखीव बटालियन - ४, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १७, मौजा कोर्टीमक्ता, जि. चंद्रपुर या आस्थापनेवरील सशस्त्र पोलीस शिपाई - २०२२-२३लेखी परिक्षा चाचणी दिनांक २१/०७/२०२४ रोजीचे उत्तरतालिका A, B, C व D संच प्रमाणे.

२१- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 21-07-2024

२१- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ लेखी परीक्षा उत्तरतालिका प्रसिद्ध केलेबाबत.

२१- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 19-07-2024

२०- जुलै -२०२४

चालक पोलीस शिपाई पदाचे वाहन चालविण्याचे कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक व बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

२०- जुलै- २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई माजी सैनिक शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 20-07-2024

२०- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 20-07-2024

२०- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-४ लेखी परीक्षेबाबत उमेदवारांना द्यावयाच्या सूचना

१९- जुलै -२०२४

भा.रा.ब.-5, रा.रा.पो.बल गट क्र.18 काटोंल जि. नागपुर कॅम्प अमरावती या आस्थापनेची मैदानी चाचणी गुण.

१९- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-11, नवी मुंबई (कॅम्प बाळेगांव ) शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 19-07-2024

१९- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 1 पुणे अनाथ समांतर आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांचे शुद्धिपत्रक.

१८ जुलै २०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर पोलिस शिपाई भरती सन 2022-2023, एकत्रित शारीरिक चाचणी गुण यादी .

१८- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-11, नवी मुंबई (कॅम्प बाळेगांव ) शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 18-07-2024

१८- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 18-07-2024

१८- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी परीक्षा बाबत उमेदवारांना सूचना.

१८- जुलै -२०२४

रा.रा.पो.बल गट क्र.9 अमरावती या आस्थापनेवरील मैदानी चाचणी एकुण गुण

१७- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 2 पुणे अनाथ समांतर आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांचे शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत .

१७-जुलै-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 17-07-2024

१७- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.5 दौंड सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-2023 च्या लेखी परीक्षेबाबत उमेदवारांकरीता सुचना , रोल नंबर बाबत माहिती व परिक्षेच्या ठिकाणची LOCATION URL LINK

१७- जुलै -२०२४

कोल्हापूर जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२३ लेखी परीक्षा गुणतालिका

१६ जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट १६ कोल्हापूर लेखी परीक्षा सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ प्रवर्ग निहाय १-१० प्रमाणे लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी

१६ जुलै २०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर पोलिस शिपाई भरती सन 2022-2023, एकत्रित शारीरिक चाचणी गुण सुधारित यादी दिनांक 08/07/2024 ते दि. 13/07/24

१६- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 16-07-2024

१६- जुलै -२०२४

ठाणे ग्रामीण पोलीस कॉन्स्टेबल-बँड्समन भारती-२०२२-२०२३ बँड कौशल्य चाचणीसाठी अंतिम पात्रता यादी

१५ जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १ पुणे सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ प्रवर्ग निहाय १-१० प्रमाणे लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांची यादी

१५ जुलै २०२४

ठाणे ग्रामिण चालक पोलीस शिपाई पदाचे वाहन चालविण्याचे कौशल्य चाचणीकरीता 1:15 प्रमाणे पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

१५ जुलै २०२४

ठाणे ग्रामिण पोलीस शिपाई २०२२-२०२३ लेखी परिक्षेकरीता 1:10 प्रमाणे पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

१५ जुलै २०२४

रा. रा. पो. बल गट क्र. 13 वडसा, गडचिरोली सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2022-23 लेखी चाचणीबाबत उमेदवारांना सूचना

१५ जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.२ पुणे सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ प्रवर्गनिहाय १-१० प्रमाणे लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांची यादी.

१५ जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 15-07-2024

१५- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट 16 कोल्हापूर लेखी परीक्षा सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ प्रवर्ग निहाय १-१० प्रमाणे लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी

१५- जुलै -२०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर पोलिस शिपाई भरती सन 2022-2023, एकत्रित शारीरिक चाचणी गुण दिनांक 08/07/2024 ते दि. 13/07/2024

१४- जुलै -२०२४

सशस्त्र पोलीस शिपाई राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 12-07-2024

१३ जुलै २०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर पोलिस शिपाई भरती सन 2022-2023, शारीरिक चाचणी गुण दिनांक 13-07-2024

१३ जुलै २०२४

भारत राखीव बटालियन ४, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 17 चंद्रपूर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३ तात्पुरती निवड यादी

१३- जुलै -२०२४

पालघर पोलिस शिपाई भरती 2022-2023 पोलिस शिपाई बँड्समन पदाकरीता वाद्य वाजविण्याची अर्हता (कौशल्य) चाचणीचे तात्पुरते गुणपत्रक

१३- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट 16 कोल्हापूर शारिरीक चाचणी गुण - दिनांक 13.07.2024

१३- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट 16 कोल्हापूर शारिरीक चाचणी गुण - दिनांक 1.07.2024 ते 13.07.2024

१३- जुलै -२०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर पोलिस शिपाई भरती सन 2022-2023, शारीरिक चाचणी गुण दिनांक 12-07-2024

१२ जुलै २०२४

पोलीस आयुक्तालय पिंपरी चिंचवड पोलीस भरती 2022 23 लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

१२- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट 16 कोल्हापूर शारिरीक चाचणी गुण - दिनांक 12.07.2024

१२- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 12-07-2024

१२- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.19 कुसडगाव सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी चाचणीकरीता ( रिक्त जागेच्या 1:10 प्रमाणे )पात्र उमेदवारांची अंतिम निवड यादी.

११ जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.14 छत्रपती संभाजीनगर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-2023 च्या लेखी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आले बाबत..

११ जुलै २०२४

भंडारा पोलीस शिपाई भरती २०२२-२०२३ उमेदवारांची तात्‍पुुरती निवड यादी व प्र‍तिक्षायादी.

११ जुलै २०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर पोलिस शिपाई भरती सन 2022-2023, शारीरिक चाचणी गुण दिनांक ११ जुलै २०२४

११ जुलै २०२४

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई बँड्समन भरती 2022-23 वाद्य वाजवण्याची कौशल्य चाचणी करिता 1:10 प्रमाणे पात्र उमेदवाराची तात्पुरती यादी

११ जुलै २०२४

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती 2022-23 वाहन चालवण्याची कौशल्य चाचणी करिता 1:15 प्रमाणे पात्र उमेदवाराची तात्पुरती यादी

११ जुलै २०२४

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती 2022-23 लेखी परीक्षेकरिता 1:10 या प्रमाणात पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी

११ जुलै २०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर पोलिस शिपाई भरती सन 2022-2023, शारीरिक चाचणी गुण दिनांक 11/07/2024.

११ जुलै २०२४

कोल्हापूर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती 2022 - 2023 : लेखी परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.

११-जुलै-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 11-07-2024

११- जुलै -२०२४

पोलीस आयुक्तालय अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 तात्पुरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी.

११- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट 16 कोल्हापूर शारिरीक चाचणी गुण - दिनांक 11.07.2024

११- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट १६ कोल्हापूर शारिरीक चाचणी बाबत प्रेस नोट १०-०७-२०२४

१० जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १९ कुसडगाव सशस्‍त्र पोलीस भरती २०२२ गुणाकंन पत्रक.

१० जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.14 छत्रपती संभाजीनगर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-2023 च्या लेखी परीक्षेबाबत उमेदवारांकरीता सुचना

१० जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.14 छत्रपती संभाजीनगर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-2023 लेखी परीक्षेबाबत प्रेस नोट.

१० जुलै २०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-23 प्रेस नोट

१०- जुलै- २०२४

कोल्हापूर जिल्हा पोलीस भरती 2022 23- लेखी परीक्षा प्रेस नोट

१०- जुलै-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट 16 कोल्हापूर शारिरीक चाचणी गुण - दिनांक 10-07-2024

१० जुलै २०२४

सिंधुदुर्ग पोलीस शिपाई भरती 2022-23 लेखी परीक्षेकरिता 1:10 या प्रमाणात पात्र उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी

१०- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र. 4 नागपूर, पोलीस भरती 2022-23 1:10 प्रमाणकानुसार लेखी परीक्षेकरीता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी.

१०- जुलै -२०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर पोलिस शिपाई भरती सन 2022-2023, शारीरिक चाचणी गुण दिनांक 10/07/2024

१०- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 10-07-2024

१०- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र. 4 नागपूर, पोलीस भरती 2022-23 1:10 प्रमाणकानुसार लेखी परीक्षेकरीता तात्पुरत्या पात्र उमेदवारांची यादी.

०८- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 08-07-2024

०८- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-11, नवी मुंबई (कॅम्प बाळेगांव ) शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 08-07-2024

०९- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट १६ कोल्हापूर शारिरीक चाचणी गुण - दिनांक ०८. ०७. २०२४

०९ जुलै २०२४

कोल्हापूर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई 2022 23 कौशल्य चाचणी पात्र अपात्र उमेदवार यादी

०९-जुलै-२०२४

पालघर पोलिस शिपाई भरती 2022-2023 लेखी परीक्षेचे तात्पुरते गुणपत्रक

०९- जुलै -२०२४

पालघर पोलिस शिपाई भरती 2022-2023 लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी

०९- जुलै -२०२४

पालघर पोलिस शिपाई भरती 2022-2023 लेखी परीक्षेच्या बहुपर्यायी उत्तरतलिका आक्षेपाबाबत

०९- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-11, नवी मुंबई (कॅम्प बाळेगांव ) शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 09-07-2024

०९- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 09-07-2024

०९- जुलै -२०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर पोलिस शिपाई भरती सन 2022-2023 दिनांक 09/07/2024 रोजी घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणी चा गुणतक्ता.

०९- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट 16 कोल्हापूर शारिरीक चाचणी गुण - दिनांक 09.07.2024

०९- जुलै -२०२४

पोलीस आयुक्तालय अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती 2022-2023 मधील उमेदवारांना लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांची तात्पुरती यादी.

०९- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.5 दौंड सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी चाचणीकरीता ( रिक्त जागेच्या 1:10 प्रमाणे )पात्र उमेदवारांची अंतिम निवड यादी तसेच लेखी परिक्षाकरिता बैठकीचे रोलनंबर व चेस्ट नंबर सह यादी.

०९- जुलै -२०२४

पोलीस आयुक्तालय, अमरावती शहर - पोलीस शिपाई पदाकरीता घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेची उत्तरतालीका दि. ०७.०७.२०२४

०९-जुलै-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट 16 कोल्हापूर शारिरीक चाचणी गुण - दिनांक 01.07.2024

०८-जुलै-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट 16 कोल्हापूर शारिरीक चाचणी गुण - दिनांक 05.07.2024

०८-जुलै-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट 16 कोल्हापूर शारिरीक चाचणी गुण - दिनांक 06.07.2024

०८-जुलै-२०२४

भाराब 2, रारापोबल गट क्र 15 गोंदिया पोलीस भरती 2022-23 लेखी परीक्षा पात्र अंतीम निवड यादी

०८- जुलै -२०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर पोलिस शिपाई भरती सन 2022-23 दिनांक 08/07/2024 रोजी घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणी चा गुणतक्ता

०८- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट 16 कोल्हापूर शारिरीक चाचणी गुण - दिनांक 08.07.2024

०८- जुलै -२०२४

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022-23 लेखी चाचणी उत्तर तालीका.

०८ जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-१९ कुडसगाव अंतिम निवड यादी २०२२-२०२३

०८ जुलै २०२४

पोलीस आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर पोलीस शीपाई पदासाठी लेखी परीक्षेकरीता पात्र उमेदवारांची गुणवत्तेप्रमाणे 1:10 प्रमाणात यादी

०८ जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 06-07-2024

०७- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी परीक्षा करिता १:१० प्रमाणात पात्र उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय अंतिम निवड यादी.

०७- जुलै -२०२४

पालघर जिल्हा पोलीस भरती सन 2022-2023 लेखी परीक्षा बहुपर्यायी उत्तर तालिका (A,B,C,D) निहाय

०७- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.14 छत्रपती संभाजीनगर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

०७- जुलै -२०२४

सशस्त्र पोलीस शिपाई राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१६ कोल्हापूर मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक दिनांक- 4-जुलै-२०२४

०४ जुलै २०२४

पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती २०२२-२०२३ मैदानी गुणांची यादी

०६ जुलै २०२४

सशस्त्र पोलीस शिपाई राज्य राखीव पोलीस बल गट क-८ मुंबई मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक दिनांक ४-जुलै-२०२४

०६ जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र. 4 नागपूर, पोलीस भरती 2022-23 मैदानी चाचणी निकाल.

०६- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.5 दौंड सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी चाचणीकरीता ( रिक्त जागेच्या 1:10 प्रमाणे )पात्र उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी.

०६- जुलै -२०२४

लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर पोलिस शिपाई भरती सन २०२२_२३ उमेदवारांसाठी सूचना (प्रेस नोट)

०६- जुलै -२०२४

सशस्त्र पोलीस शिपाई राज्य राखीव पोलीस बल गट क-८ मुंबई मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक दिनांक ४-जुलै-२०२४

५-जुलै -२०२४

सशस्त्र पोलीस शिपाई राज्य राखीव पोलीस बल गट क-१६ कोल्हापूर मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक दिनांक ४-जुलै-२०२४

५-जुलै -२०२४

सशस्त्र पोलीस शिपाई राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१६ कोल्हापूर मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक दिनांक- ३-जुलै-२०२४

५-जुलै-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १३ विसोरा (देसाईगंज )जि गडचिरोली सशस्त्र पोलीस भरती २०२२-२०२३ मधील लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

५-जुलै-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.14 (भाराब-1)छत्रपती संभाजीनगर पोलीस भरती दि.19.06.2024 ते दि.03.07.2024 पर्यंत घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणी मध्ये मिळालेल्या गुणांची एकत्रित यादी.

०५-जुलै-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.14 छत्रपती संभाजीनगर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी.

०५ जुलै २०२४

कोल्हापूर चालक पोलीस भरती 2022- 23 प्रेस नोट

०५- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १३ विसोरा (देसाईगंज )जि . गडचिरोली सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया २०२२-२३लेखी चाचाणिकरीता पात्र उमेवाची तात्पुरती निवड यादी

४ -जुलै -२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन 2022-23 लेखी परीक्षा करिता १:१० प्रमाणात पात्र उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय तात्पुरती यादी.

०४- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 04-07-2024

०४- जुलै -२०२४

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण जिल्हा भरती २०२२-२३ पोलीस शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

३-जुलै-२०२४

कोल्हापूर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३ - कौशल्य चाचणी वेळापत्रक दि.०५/०७/२०२४ ते ०८/०७/२०२४

०३ जुलै २०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२३ मधील उमेदवारांची मैदानी चाचणी प्राप्त गुणांची एकत्रित यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

०३- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड मैदानी चाचणी गुण दिनांक 03.07.2024

०३- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 03-07-2024

०३- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १३, वडसा, गडचिरोली, पोलीस भरती २०२२ - २०२३ मैदानी चाचणी निकाल.

२ जुलै २०२४

पोलीस शिपाई भरती २०२२-२०२३ लेखी चाचनीसाठी निवड करण्यत आलेल्या उमेदवारांची अंतिम निवडसूची बाबत

२- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 02-07-2024

०२- जुलै -२०२४

पालघर जिल्हा पोलीस भरती सन 2022-2023 लेखी परीक्षेत 1:10 प्रमाणे पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी

०२- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड मैदानी चाचणी गुण दिनांक 02.07.2024

०२- जुलै -२०२४

कोल्हापूर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३ - कौशल्य चाचणी वेळापत्रक

०१- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 01-07-2024

०१- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड मैदानी चाचणी गुण दिनांक 01.07.2024

०१- जुलै -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-11, नवी मुंबई (कॅम्प बाळेगांव ) शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 29-06-2024

३०- जून -२०२४

पोलीस आयुक्तालय अमरावती शहर, पोलीस भरती २०२२-२०२३ मधील लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

३०- जून -२०२४

कोल्हापूर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३- मैदानी चाचणी मध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे १:१५ प्रमाणात वाहन चालविणेकरिता कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची सामाजिक व समांतर आरक्षणासह गुणांची यादी

३०- जून -२०२४

कोल्हापूर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२०२३ मधील सर्व उमेदवारांची मैदानी चाचणीच्या गुणांची यादी

२९- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड मैदानी चाचणी गुण दिनांक 29.06.2024

२९- जून -२०२४

कोल्हापूर जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२२ - २३ मैदानी चाचणीमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे १ :१० प्रमाणात लेखी प‍रिक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची सामाजिक व समांतर आरक्षणासह गुणांची यादी

२९- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 29-06-2024

२९- जून -२०२४

कोल्हापूर जिल्‍हा पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक - 28/06/2024 रोजी झालेल्या मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता

२८-जून-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १९ कुसडगाव सशस्‍त्र पोलीस भरती २०२२ गुणाकंन पत्रक

२८-जून-२०२४

कोल्हापूर जिल्हा पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२०२३ मधील सर्व उमेदवारांची मैदानी चाचणीच्या गुणांची यादी

२८- जून-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 28-06-2024

२८- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-11, नवी मुंबई (कॅम्प बाळेगांव ) शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 28-06-2024

२८- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड मैदानी चाचणी गुण दिनांक 28.06.2024

२८- जून -२०२४

पोलिस अधीक्षक कार्यालय, पालघर पोलिस भरती सन 2022-2023 मैदानी चाचणी गुणपत्रक

२८- जून -२०२४

भाराब-2, रारापापेबल गट क्र 15 गोंदिया पोलीस भरती 2022-23 लेखी परीक्षा करिता निवड करण्यात आलेले प्रवर्ग निहाय उमेदवार यांची नामावली.

२७ जून २०२४

कोल्हापूर चालक पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक - 27/06/2024 रोजी झालेल्या मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता

२७-जून-२०२४

पोलीस भरती सुचनापत्र भा.रा.ब. 2, रा.रा.पो.बल गट क्र 15, गोंदिया पोलीस भरती 2022-23 मैदानी चाचणी एकूण गुण

२७-जून-२०२४

भाराब-2, रारापापेबल गट क्र 15 गोंदिया पोलीस भरती 2022-23 लेखी परीक्षा करिता निवड करण्यात आलेले प्रवर्ग निहाय उमेदवार यांची नामावली

२७-जून-२०२४

पोलीस आयुक्तालय अमरावती शहर, पोलीस भरती २०२२-२०२३ मधील लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती यादी

२७-जून-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-11, नवी मुंबई (कॅम्प बाळेगांव ) शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 27-06-2024

२७- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 27-06-2024

२७- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड मैदानी चाचणी गुण दिनांक 27.06.2024

२७- जून -२०२४

कोल्हापूर जिल्हा पोलीस भरती 2022- 23 - प्रेस नोट

२६-जून-२०२४

कोल्हापूर चालक पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक - 26/06/2024 रोजी झालेल्या मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता

२६-जून-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 26-06-2024

२६- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-11, नवी मुंबई (कॅम्प बाळेगांव ) शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 26-06-2024

२६- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड पोलीस भरती 2022-2023 बाबत जाहीर निवेदन

२६- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड मैदानी चाचणी गुण दिनांक 26.06.2024

२६- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-11, नवी मुंबई (कॅम्प बाळेगांव ) शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 24-06-2024.

२५ जून २०२५

प्रेस नोट, दिनांक 26/06/2024 रोजीचे पोलीस भरती मैदानी चाचणी बाबत, भाराब-2, रारापोबल गट क्र 15, बिरसी कॅम्प, गोंदिया

२५-जून-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 24-06-2024

२५-जून-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड मैदानी चाचणी गुण दिनांक 25.06.2024

२५-जून-२०२४

कोल्हापूर पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक - 19/06/2024 ते दिनांक 25/06/2024 रोजी झालेल्या मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता

२५- जून -२०२४

कोल्हापूर चालक पोलीस शिपाई भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक - २४/०६/२०२४ ते दिनांक 25/06/2024 रोजी झालेल्या मैदानी चाचणीचा गुण तक्ता

२५- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-11, नवी मुंबई (कॅम्प बाळेगांव ) शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 25-06-2024

२५- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 25-06-2024

२५- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 23-06-2024

२४-जून-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड मैदानी चाचणी गुण दिनांक 22.06.2024

२४-जून-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड मैदानी चाचणी गुण दिनांक 24.06.2024

२४-जून-२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 24-06-2024

२४- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 22-06-2024

२२- जून -२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, ग्रूप-8, मुंबई शारीरिक चाचणी गुण - दिनांक : 21-06-2024

२१- जून -२०२४

दहशतवाद विरोधी पथकाच्‍या आस्‍थापनेवर विधी सल्‍लागार व विधीअधिकारी गट "अ" ही पदे कंत्राटी पध्‍दतीने भरणेबाबत.

७ जून २०२४