अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

पोलीस भरती

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवर विधी अधिकारी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत जाहिरात.

२३-जुलै-२०२१

दक्षता मासिकासाठी "विवक्षित स्वरूपाचे काम" करण्यासाठी पात्र व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत.

१४-जुलै-२०२१.

पोलीस शिपाई चालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम 2019

१३-सप्टेंबर-२०१९

महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरती - २०१९ शुध्दीपत्रक

०५-सप्टेंबर-२०१९

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश)(सुधारणा) नियम, २०१९.

१९-ऑगस्ट-२०१९

महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९.

२२-जुलै-२०१९