अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

पोलीस भरती

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 8 मुंबई सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 प्रतीक्षा यादी वरील उमेदवार यांनी हजर राहणे बाबत.

09-Oct-2023

रा.रा.पो.बल गट क्र.२ - सशस्त्र पोलीस शिपाई पदावर नियुक्तीबाबत.

०६ ऑक्‍टोबर २०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१- राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.८, मुंबई - कागदपत्र पडताळणी करिता गैरहजर राहिलेले उमेदवारांना दि.३१/०८/२०२३ रोजीपर्यत उपस्थित राहणेबाबत.

३०/०८/२०२३

शस्त्र पोलीस भरती 2021 कागदपत्र पडताळणी करिता गैरहजर राहिलेले उमेदवारांना दि 31.08.2023 रोजी उपस्थित राहणेबाबत..

२९ - ऑगस्‍ट- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2021 अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतिक्षा यादी.

23 - aug- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२१ ची अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

२२ - ऑगस्ट- २०२३

भारत राखीव बटालीयन-2, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 15, पोलीस भरती 2021 अंतिम निवड यादी

१९- ऑगस्ट -२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2021 सुधारीत तात्पुरती निवड व सुधारीत तात्पुरती प्रतिक्षा यादीमधील उमेदवारांकरीता महत्वाच्या सुचना.

१६ - ऑगस्ट- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2021 सुधारीत तात्पुरती निवड व सुधारीत तात्पुरती प्रतिक्षा यादी.

१४ -ऑगस्ट- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 4 नागपूर पोलीस शिपाई भरती-2021 लेखी परीक्षा तात्पुरती सुधारीत उत्तर तालीका व गुणपत्रिका

१० - ऑगस्ट- २०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ उमेदवारांची अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी रा.रा.पो.बल गट क्र. १९ कुसडगाव

०६- ऑगस्ट -२०२३

राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 5, दौंड - पोलीस भरती 2021 प्रेस नोट

०५ - ऑगस्ट- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२१ मधील कागदपत्र पडताळणी करीता गैरहजर उमेदवार यांना सूचना

०५- ऑगस्ट -२०२३

रा रा पो बल गट क्र. ८, मुंबई सशत्र पोलीस शिपाई भरती- 2021 अंतिम निवड यादी.

०४ - ऑगस्ट- २०२३

रा.रा.पो.बल गट क्र.18 (भा.रा.ब.-5) कोटोल, जि.नागपुर कॅम्प अमरावती पोलीस शिपाई भरती 2021, जिल्हानिहाय अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतिक्षा यादी.

०४ - ऑगस्ट- २०२३

भारत राखीव बटालियन - 3, कोल्हापूर , सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 अंतिम निवड यादीतील उमेदवारांची मूळ कागदपत्रे पडताळणी प्रसिद्धी पत्रक.

०१ - ऑगस्ट - २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 2 पुणे येथे सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 मध्ये निवड करण्यात आलेल्या उमेदवार याना कागदपत्र पडताळणी करिता उपस्थित राहण्यास संबंधित सूचना.

०१ - ऑगस्ट- २०२३

भारत राखीव बटालियन - 3,कोल्हापूर या गट आस्थापनेवरील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन - 2021 ची तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध केलेबाबत. ..

२९- जुलै -२०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी रा.रा.पो.बल गट क्र. १९ कुसडगाव

२९-जुलै-२०२३

IRB 2, SRPFभाराब-2, रारापोबल गट क्र 15 बिरसी कॅम्प, गोंदिया पोलीस भरती 2021 सुधारीत तात्पुरती निवड यादी

२९- जुलै -२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२१ ची तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध केलेबाबत.

२८- जुलै -२०२३

रा.रा.पो.बल गट क्र. ८ मुंबई सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ तात्पुरता निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

२८ - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 5, दौंड - पोलीस भरती 2021 तात्पुरती निवड आणि प्रतीक्षा यादी

२८ - जुलै- २०२३

रा.रा.पो.बल गट क्र.18 (भा.रा.ब.-5)काटोल, जि.नागपुर कॅम्प अमरावती, पोलीस भरती 2021 ची जिल्हानिहाय तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतिक्षा यादी.

२८ - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.२, पुणे आस्थापनेवरील पोलीस भरती-२०२१ मधील उमेदवारांची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी.

28- जुलै -२०२३

रा.रा.पो.बल गट क्र.18 (भा.रा.ब.-5)काटोल, जि.नागपुर कॅम्प अमरावती, मैदानी चाचणी व लेखी चाचणी गुणांची एकत्रित तात्पुरती यादी.

२७ - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२१ मधील दिनांक २३-०७-२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या गुणांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केलेबाबत.

२७ - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2021 तात्पुरती निवड व तात्पुरती प्रतिक्षा यादी.

२७ - जुलै- २०२३

रा रा पो बल गट 8, मुंबई ANSWER KEY मध्ये बदल केलेबाबत.

२७ - जुलै- २०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन – २०२१, उमेदवारांची लेखी परिक्षा सुधारीत उत्तरसुची व गुणपत्रक रा रा पो बल गट क्र. १९ कुसडगाव.

२७ - जुलै- २०२३

पोलीस भरती 2021 तात्पुरती निवड यादी, भाराब 2, रारापोबल गट क्र 15 बिरसी कॅम्प,गोंदिया

२७ - जुलै- २०२३

रारापोबल गट क्र १ पुणे तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतिक्षा यादी

२७ - जुलै- २०२३

मैदानी व लेखी चाचणी परीक्षेच्या तयार करण्यात आलेली तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी रा. रा. पो. बल गट क्र. 2

२७-जुलै-२०२३

रा.रा. पो. बल गट क्र. २, पुणे सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षा गुणांची यादी

२६ - जुलै- २०२३

पोलीस भरती-2021 तात्पुरती निवड यादी आणि तात्पुरती प्रकाशित यादी प्रसिद्ध केलेबाबत.

२६ - जुलै- २०२३

रा. रा. पो. बल गट क्र.६ , धुळे पोलीस भरती 2021 एकत्रित गुणांची यादी प्रकाशित केलेबाबत.

२६ - जुलै- २०२३

पोलीस भरती 2021 लेखी परीक्षा गुणतालीका दिनांक 23.07.2023 भा.रा.ब.2, रा.रा.पो.बल. गट क्र 15, बिरसी कॅम्प गोंदिया

२६ - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२१ मधील दिनांक २३-०७-२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

२६ - जुलै- २०२३

रा.रा.पो.बल गट क्र.18(भा.रा.ब.-5) काटोल जि. नागपूर कॅम्प अमरावती येथील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 ची लेखी परिक्षा दिनांक 23/07/2023 रोजी घेण्यात आली असुन लेखी परिक्षेचा निकाल चेस्ट क्रमांक नुसार दिनांक 24/07/2023 रोजी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

२६ - जुलै- २०२३

रा.रा.पो.बल. गट क्र. ५ दौंड सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती-2021 लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

२६ - जुलै- २०२३

भारत राखीव बटालियन -3, कोल्हापूर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती - 2021 लेखी परीक्षा प्राप्त गुणांची अंतरीम यादी

२६-जुलै-२०२३

रारापोबल गट ८, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील सपोशी भरती - २०२१ एकूण गुणांची यादी

२६ - जुलै- २०२३

रा.रा.पो.बल गट क्र.18(भा.रा.ब.-5) काटोल जि. नागपूर कॅम्प अमरावती येथील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 ची लेखी परिक्षा दिनांक 23/07/2023 रोजी घेण्यात आली असुन लेखी परिक्षेचा निकाल चेस्ट क्रमांक नुसार दिनांक 24/07/2023 रोजी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

२५ - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 4 नागपूर पोलीस शिपाई भरती-2021 लेखी परीक्षा चाचणी गुण यादी.

२५ - जुलै- २०२३

रा.रा.पो.बल बल गट क्र.18 काटोल जि.नागपुर कॅम्प अमरावती येथील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 ची लेखी परीक्षा दिनांक 23/072023 रोजी घेण्यात आली असुन सदर परीक्षेची उत्तर तालिका प्रश्नसंच निहाय (ए.बी.सी.डी.) दिनांक 23/07/2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

२५ - जुलै- २०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन 2021 रा.रा. पो.बल गट क्र.१ पुणे परीक्षा गुणपत्रक

२५ - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.6, धुळे सशस्त्र पोलीस भरती-2021 ची दि.23/07/2023 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेची उत्तरतालिका प्रश्नसंच निहाय (A,B,C,D) दि.23/07/2023 रोजी प्रसिद्ध केलेबाबत.

२५ - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन -२०२१ मधील दिनांक २३.०७.२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची सुधारित आदर्श उत्तरतालिका प्रसिध्द करणेबाबत

२५ - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 4 नागपूर पोलीस शिपाई भरती-2021 लेखी परीक्षा उत्तर तालीका.

२४ - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.6, धुळे सशस्त्र पोलीस भरती 2021 ची दि.23.07.2023 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी दि.23.07.2023 रोजी प्रसिद्ध केलेबाबत.

२४ - जुलै- २०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021, लेखी परीक्षा उत्तरसूची, रा. रा. पो. बल गट क्र.१९, कुसडगाव

२४ - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन -२०२१ मधील दिनांक २३-०७-२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका

२४ - जुलै- २०२३

भाराब-2, रारापोबल गट क्र 15, बिरसी कॅम्प गोंदिया लेखी परीक्षा 23.07.2023 चे उत्तरतालीका

२४ - जुलै- २०२३

रा.रा.पो. बल ग्रुप २ पोलीस भरती २०२१ उत्तरतालिका.

२४-जुलै-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 05 दौंड सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया -2021 लेखी परीक्षा अंतिम उत्तरतालिका

२४- जुलै -२०२३

राज्य राखीव पोलीस बलगट क्र. ८, मुंबई सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती लेखी परीक्षेचा निकाल

२४- जुलै -२०२३

रा रा पो बल गट ८, मुंबई लेखी परीक्षा उत्तरतालीका

23- जुलै -२०२३

भारत राखीव बटालियन - 3,कोल्हापूर सशस्त्र पोलीस भरती 2021 लेखी परीक्षा उत्तरसूची

२३- जुलै -२०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया -2021 रा. रा.पोलीस बल गट क्र 05 दौंड, उमेदवारांसाठी सूचना

22- जुलै -२०२३

पोलीस भरती 2021 लेखी परीक्षा दिनांक 23.07.2023 भा.रा.ब.2, रा.रा.पो.बल. गट क्र 15, बिरसी कॅम्प गोंदिया, उमेदवारांन करीता सुचना

२१ - जुलै- २०२३

सशस्र पोलीस शिपाई (पुरुष) भरती २०२१ -- प्रसिद्धीपत्रक

२१ - जुलै- २०२३

रा.रा.पो.बल गट क्रमांक ४ नागपुर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती सन २०२१ लेखी परीक्षेकरीता पात्र उमेदवारांना सुचना.

२०-जुलै-२०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 च्या लेखी परीक्षेसाठी उमेदवारांच्या परीक्षा केंद्रामध्ये अंश:त बदल बाबत.

२० - जुलै- २०२३

रा.रा.पो.बल गट क्रमांक 6, धुळे पो.भ.2021 लेखी परिक्षा पात्र उमेदवार यांची नामावली.

२० - जुलै- २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 8, मुंबई पोलीस भरती लेखी परीक्षेचा दिनांक 23/07/2023 ची माहिती.

१९ जुलै

भारत राखीव बटालियन - 3,कोल्हापूर सशस्त्र पोलीस भरती 2021 उमेदवारासाठी लेखी सूचना

१९-जुलै-२०२३

रारापोबल गट क्र.1 पुणे_पोलीस भरती 2021_उमेदवारांसाठी लेखी परीक्षा सूचना

१८-जुलै-२०२३

सशस्र पोलीस शिपाई भरती सन -२०२१, प्रवर्गनिहाय सुधारित निवड यादी रा रा पो बल गट क्र. १९ कुसडगाव.

१० जुलै २०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 प्रवर्गनिहाय सुधारीत निवडयादी रा. रा.पो.बल गट 19, कुसडगाव

०९- जून - २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १८ (भा. रा. ब. -५) काटोल, जि. नागपूर येथील लेखी परीक्षेकरिता १:१० नुसार प्रवर्गनिहाय सुधारित यादी.

७ जुलै २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 18 (भा.रा.ब.-5) काटोल नागपुर येथील लेखी चाचणी करीता 1:10 नुसार प्रवर्गनिहाय तात्पुरती यादी.

२६ जून २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १८ (भा.रा.ब.-५ ) काटोल नागपुर येथील पोलीस भरतीचे मैदानी चाचणीचे जिल्हा निहाय एकत्रीत गुण पत्रक.

२२-जून-२०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस शिपाई भरती-2021 उमेदवारांकरीता शुध्दीपत्रक

२२- जून -२०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस शिपाई भरती-2021 उमेदवारांकरीता शुध्दीपत्रक.

22-जून-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १८ (भा.रा.ब.-५ ) काटोल, नागपूर - पोलीस भरती २०२१- शुद्धिपत्रक.

६ जून २०२३

पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 अंतीम निवड यादी व अंतीम प्रतिक्षा यादी

२९ मे २०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस शिपाई भरती-2021 उमेदवारांकरीता शुध्दीपत्रक

२७- मे -२०२३

औरंगाबाद लोहमार्ग पोलीस शिपाई भरती-2021 अंतीम निवड यादी व अंतीम प्रतिक्षा यादी

२७- मे -२०२३

पिंपरी चिंचवड पोलीस भरती 2021 नियुक्ती आदेश

२७- मे -२०२३

पोलीस शिपाई भरती 2021 अंतीम निवड यादी व अंतीम प्रतिक्षा यादी.

२६ मे २०२३

पिंपरी चिंचवड पोलीस भरती 2021 अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी.

२३-मे-२०२३

पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण नियुक्ती आदेश पोलीस शिपाई २०२१.

२३-मे -२०२३

पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण नियुक्ती आदेश चालक पोलीस शिपाई २०२१

२३-मे-२०२३

पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई २०२१ अंतिम निवड यादी.

२३-मे-२०२३

पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई २०२१ प्रतीक्षा यादी.

२३-मे-२०२३

पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ उमेदवारांसाठी सुचना.

२२-मे-२०२३

पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक २०२१ अंतिम निवड यादी.

२२-मे-२०२३

पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक २०२१ प्रतीक्षा यादी.

२२-मे-२०२३

अमरावती ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ प्रतिक्षा यादी.

२२-मे-२०२३

अमरावती ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ अंतिम निवड यादी.

२२-मे-२०२३

अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती २०२१ प्रतिक्षा यादी.

२२-मे-२०२३

अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती २०२१ अंतिम निवड यादी.

२२-मे-२०२३

पिंपरी चिंचवड पोलीस भरती 2021 अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

२२ - मे -२०२३

नागपूर शहर पोलीस शिपाई भरती - २०२१ - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी .

१८ मे २०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती - 2021 - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

१६-मे-२०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी.

१६-मे-२०२३

पोलीस आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर/पोलीस शिपाई चालक भरती-2021 अंतिम निवड व प्रतिक्शा यादी

१६-मे-२०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस शिपाई भरती 2021 - उमेदवारांसाठी सूचना

०९-मे-२०२३

नागपूर शहर पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ अंतिम निवडसूची व प्रतीक्षासूची.

०८ मे २०२३

रायगड जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२१ अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी.

०८-मे-२०२३

रायगड जिल्हा पोलीस चालक शिपाई भरती २०२१ अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी.

०८-मे-२०२३

उमेदवारांसाठी सूचना_पोलीस शिपाई भरती 2021

०३ मे २०२३

नागपूर शहर पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - तात्पुरती निवड यादी.

२६ एप्रिल २०२३

नागपूर शहर पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - तात्पुरती प्रतीक्षा यादी.

२६ एप्रिल २०२३

ठाणे ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भरती-2021 तात्पुरती निवड यादीतील उमेदवारांची मुळ कागदपत्र पडताळणीबाबत उमेदवारांना दयावयाच्या सुचना.

२० एप्रिल २०२३

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती-2021 तात्पुरती निवड यादीतील उमेदवारांची मुळ कागदपत्र पडताळणीबाबत उमेदवारांना दयावयाच्या सुचना.

२० एप्रिल २०२३

पोलीस आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर पोलीस शिपाई चालक भरती-2021 उमेदवारांकरीता शुध्दीपत्रक

१९ एप्रिल २०२३

उमेदवारांसाठी सूचना - नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती २०२१

१९ एप्रिल २०२३

तात्पुरती निवड यादी नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती 2021

१९ एप्रिल २०२३

तात्पुरती प्रतीक्षा यादी नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती 2021

१९ एप्रिल २०२३

अनाथ उमेदवाराची तात्पुरती निवड यादी पोलीस शिपाई भरती 2021

१९ एप्रिल २०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस शिपाई भरती 2021- तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतिक्षा यादी

१७ एप्रिल २०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती 2021- तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतिक्षा यादी

१५ एप्रिल २०२३

अकोला पोलीस शिपाई भरती 2021- तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी

१५ एप्रिल २०२३

मिरा - भाईदर , वसई - विरार पोलीस शिपाई भरती २०२१ तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी.

१५ एप्रिल २०२३

शुध्दीपत्रक - ठाणे ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भरती-२०२१ तात्पुरती प्रतीक्षासूची.

१५ एप्रिल २०२३

अमरावती ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१- तात्पुरती निवड यादी आणि तात्पुरती प्रतिक्षा यादी.

१४ एप्रिल २०२३

अमरावती जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२१ - तात्पुरती निवड यादी आणि तात्पुरती प्रतिक्षा यादी.

१४ एप्रिल २०२३

छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलीस शिपाई चालक भरती- 2021 तात्पुरती निवड व प्रतिक्षी यादी

१४ एप्रिल २०२३

नागपूर ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई २०२१ - तात्पुरती प्रतीक्षा यादी

१४ एप्रिल २०२३

नागपूर ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई २०२१ - अंतिम निवड यादी

१४ एप्रिल २०२३

परभणी जिल्हा पोलीस भरती २०२१ तात्पुरती (Provisional) निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

१४ एप्रिल २०२३

ठाणे शहर पोलीस शिपाई भरती-२०२१ तात्पुरती निवडसूची व प्रतीक्षासूची.

१४ एप्रिल २०२३

ठाणे ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भरती-२०२१ तात्पुरती निवडसूची व प्रतीक्षासूची.

१३ एप्रिल २०२३

पोलीस आयुक्त अमरावती शहर चालक पोलीस शिपाई भरती-२०२१ तात्पुरती निवडसूची व प्रतीक्षासूची.

१३-एप्रिल-२०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती 2021 लेखी परीक्षेमध्ये प्राप्त गुणांची अंतिम यादी.

13-एप्रिल-२०२३

अकोला चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - तात्पुरती निवड यादी.

१३-एप्रिल-२०२३

पोलीस आयुक्त नागपूर शहर चालक पोलीस शिपाई भरती-२०२१ तात्पुरती निवडसूची व प्रतीक्षासूची.

१३-एप्रिल-२०२३

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती-२०२१ तात्पुरती निवडसूची व प्रतीक्षासूची.

१३- एप्रिल - २०२३

मिरा - भाईदर , वसई - विरार पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी.

१२ एप्रिल २०२३

वाशिम पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी.

१२ एप्रिल २०२३

भंडारा पोलीस शिपाई भरती 2021 तात्पुरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

१२ एप्रिल २०२३

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती - २०२१ च्या लेखी परिक्षेत प्राप्त गुणाची यादी.

१२ एप्रिल २०२३

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस भरती -२०२१ निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.

१२-एप्रिल-२०२३

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती-२०२१ लेखी परिक्षेची अंतिम उत्तरतालिका.

११-एप्रिल-२०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परिक्षा अंतिम गुणांची यादी.

११-एप्रिल-२०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलिस शिपाई भरती २०२१ दिनांक.०२.०४.२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची गुणांची तात्पुरती यादी

०८ एप्रिल २०२३

अकोला पोलीस शिपाई भरती 2021- दिनांक 02.04.2023 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेची गुणांची यादी (भाग-2)

०६-एप्रिल-२०२३

अकोला पोलीस शिपाई भरती 2021- दिनांक 02.04.2023 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेची गुणांची यादी(भाग-1)

०६-एप्रिल-२०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलिस शिपाई भरती २०२१ दिनांक.०२.०४.२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका

06-एप्रिल-२०२3

पोलीस अधीक्षक भंडारा पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी

०५-एप्रिल-२०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - लेखी परीक्षा अंतिम गुणांची यादी

०५-एप्रिल-२०२३

नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती 2021तात्पुरती गुणतालिका लेखी परीक्षेच्या गुणाबाबतची तात्पुरती गुणतालिका

०४-एप्रिल -२०२३

अकोला पोलीस शिपाई भरती 2021- दिनांक 02.04.2023 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेची उत्तरतालीका

०३-एप्रिल-२०२३

नागपूर शहर पोलिस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेची उत्तरपत्रिका

०३-एप्रिल-२०२३

अमरावती शहर पोलिस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेची उत्तरपत्रिका

०३-एप्रिल-२०२३

पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण - पोलीस शिपाई भरती २०२१ ची लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका.

०३-एप्रिल-२०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई सन २०२१ - लेखी परीक्षा उत्तरतालिका.

०३-एप्रिल-२०२३

पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेची उत्तरपत्रिका.

०३-एप्रिल-२०२३

पोलीस अधीक्षक भंडारा पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षा उत्तरतालिका

०३-एप्रिल-२०२३

औरंगाबाद ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती-२०२१ लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांना प्राप्त गुणांची तात्पुरती यादी.

०३-एप्रिल-२०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलिस शिपाई भरती २०२१ दिनांक.०२.०४.२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची उत्तरपत्रिका

०२ एप्रिल २०२३

अकोला चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - दिनांक २६.०३.२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी.

०१-एप्रिल-२०२३

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती २०२१, लेखी परीक्षेच्या नवीन ठिकाणासह पात्र उमेदवारांची माहिती.

०१-एप्रिल-२०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस शिपाई भरती 2021 लेखी परिक्षेकरिता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सूचना

01- एप्रिल -२०२३

पोलीस अधीक्षक भंडारा पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ तात्पुरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी.

३१ मार्च २०२३

पोलीस अधीक्षक भंडारा चालक भरती 2021 लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी

२९-मार्च-२०२३

नागपूर शहर पोलीस शिपाई भरती २०२१ ची लेखी परीक्षा करीता पात्र उमेदवार यादी.

२९-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक भंडारा पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षा उमेदवार यांची यादी

२९-मार्च-२०२३

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती - २०२१ च्या लेखी परिक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२९ मार्च २०२३

नागपूर ग्रामीण चालक पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 लेखी परीक्षेची गुणतालिका यादी

२९ मार्च २०२३

नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती 2021 ची लेखी परीक्षा करीता पात्र उमेदवार यादी.

२८ मार्च २०२३

पोलीस आयुक्त नागपूर शहर-पोलीस शिपाई भरती-२०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

२८-मार्च-२०२३

यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२८-मार्च-२०२३

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२८-मार्च-२०२३

ठाणे ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा गुणांची यादी.

२७ मार्च २०२३

नागपूर ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षा उत्तरतालिका ( Answer Key).

२७ मार्च २०२३

अकोला चालक पोलीस शिपाई भरती 2021- दिनांक 26.03.2023 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेची उत्तरतालीका

२७ मार्च २०२३

अमरावती शहर पोलीस भरती 2021 पोलीस शिपाई चालक पदाच्या लेखी परिक्षेमध्ये उमेदवारांना प्राप्त झालेल्या गुणांची यादी.

२७ मार्च २०२३

अमरावती चालक पोलीस शिपाई भरती 2021- दिनांक 26.03.2023 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेची उत्तरतालीका.

२७ मार्च २०२३

पोलीस अधीक्षक भंडारा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षा उत्तरतालिका.

२७-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक लोहमार्ग, औरंगाबाद पोलीस शिपाई भरती- २०२१ लेखी परिक्षेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना सर्वसाधारण सुचना.

२७-मार्च-२०२३

औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा पोलीस भरती -२०२१ मधील लेखी परीक्षे करिता पात्र उमेदवारांची यादी

२४ मार्च २०२३

मीरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस शिपाई भरती -2021 लेखी परीक्षेकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी .

२४ मार्च २०२३

नागपूर ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

२४ मार्च २०२३

सातारा जिल्हा पोलीस भरती २०२१- लेखी चाचणी करिता पात्र उमेदवार यादी

२४ मार्च २०२३

वर्धा जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२३ मार्च २०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस शिपाई २०२१ ची लेखी परीक्षेसाठी प्रवर्गनिहाय निवड झालेल्या उमेदवारांची अंतीम यादी.

२३-मार्च-२०२३

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती -2021 लेखी परीक्षेकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

२३-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक भंडारा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षा उमेदवार यांची यादी.

२१ मार्च २०२३

वर्धा जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२० मार्च २०२३

नागपूर शहर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२० मार्च २०२३

अकोला जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२० मार्च २०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

२० मार्च २०२३

ठाणे ग्रामीण - पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२०-मार्च-२०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस शिपाई 2021 ची लेखी परीक्षेसाठी प्रवर्गनिहाय निवड झालेल्या उमेदवारांची तात्पुरती यादी

१८- मार्च -२०२३

लोहमार्ग नागपूर पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 - लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी

१७मार्च २०२३

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती - 2021 लेखी परीक्षेकरीता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी

१६ मार्च २०२३

नागपूर शहर पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी.

१६ मार्च २०२३

पोलीस शिपाई भरती 2021 - लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी

१५ मार्च २०२३

भारत राखीव बटालियन -3, कोल्हापूर सशस्र पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

१४- मार्च -२०२३

रारापो बल गट क्र १ पुणे सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

११ मार्च २०२३

अमरावती ग्रामीण जिल्हा पोलीस शिपाई - उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना / शुद्धीपत्रक.

११ मार्च २०२३

पोलीस अधीक्षक भंडारा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षा उमेदवार यांची यादी.

०९-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक पालघर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०८-मार्च-२०२३

पोलीस आयुक्त औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०७-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक वर्धा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस आयुक्त सोलापूर शहर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०६-मार्च -२०२३

पोलीस आयुक्त अमरावती शहर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस आयुक्त मिरा भाईंदर वसई विरार पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ च्या लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक लोहमार्ग नागपूर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ च्या लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस अमरावती ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

मीरा भाईंदर- वसई विरार चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०३ मार्च २०२३

नागपूर शहर - पोलीस शिपाई चालक पदाचे लेखी परीक्षेसाठी पत्र ठरलेल्या उमेदवारांची सूची.

०१-मार्च-२०२३

पोलीस शिपाई तसेच चालक पोलीस शिपाई भरती 2021 लेखी परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांबाबत

24 फेब्रुवारी २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ४ नागपूर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची निवड यादी.

२३ फेब्रुवारी २०२३

पोलीस शिपाई चालक भरती-२०२१ कौशल्या चाचणीमध्ये पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी.

२१-फेब्रुवारी-२०२३

पोलीस अधीक्षक अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

२१-फेब्रुवारी-२०२३

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ वाहन चालविणेची कौशल्य चाचणी परीक्षा वेळापत्रक.

१७-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 8 मुंबई सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

१७-फेब्रुवारी-२०२३

चंद्रपूर जिल्हा पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षा करीता पात्र उमेदवारांची यादी.

१६-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ४ नागपूर यांचे आस्थापनेवरील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता १:१० प्रमाणे पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

१६-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 8 मुंबई सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

१६- फेब्रुवारी -२०२३

चंद्रपूर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षा करीता पात्र उमेदवारांची यादी

१५ फेब्रुवारी २०२३

कोल्हापूर जिल्हा पोलीस भरती-२०२१ लेखी चाचणीसाठी १:१० प्रमाणे पात्र उमेदवारांची यादी

१४ फेब्रुवारी २०२३

पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस भरती 2021 मैदानी चाचणीत उमेदवारांना मिळालेले गुण

१४ फेब्रुवारी २०२३

कौशल्य चाचणीकरिता पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती गुणवत्ता यादी तसेच कौशल्य चाचणीकरिता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक.

१३-फेब्रुवारी-२०२३

नागपूर शहर पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ - लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या अंतिम सुधारित सुचीबाबत.

१३-फेब्रुवारी-२०२३

पोलीस अधीक्षक अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - लेखी चाचणीकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

१३ - फेब्रुवारी- २०२३

पोलीस अधीक्षक अकोला पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ कौशल्य चाचणी करिता १ :१० प्रमाणे निवड यादी.

१३-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 8 मुंबई सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

१३-फेब्रुवारी-२०२३

ठाणे ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भारती - २०२१ वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक.

११ -फेब्रुवारी- २०२३

वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

१०-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 4 नागपूर यांचे आस्थापनेवरील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ मैदानी चाचणी गुणपत्रक

०९- फेब्रुवारी-२०२३

पालघर जिल्हा पोलीस भरती 2021 मध्ये लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी.

०७-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ८, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ मैदानी चाचणी गुणपत्रक

०७-फेब्रुवारी-२०२३

पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची अंतीम निवडसुची

०६-फेब्रुवारी-२०२३

अकोला पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 शारीरिक चाचणी सर्वसाधारण गुणांची यादी यादी

०४/०२/२०२३

रायगड जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी ची निवडसूची

४- फेब्रुवारी-२०२३

भारत राखीव बटालियन -3, कोल्हापूर , सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 मैदानी चाचणी प्राप्त गुणांची यादी

३-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

२ फेब्रुवारी २०२३

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

१ फेब्रुवारी २०२३

भंडारा पोलीस शिपाई भरती 2021. लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची अंतीम निवडसुची

१ फेब्रुवारी २०२३

भाराब-2, रारापोबल गट क्र 15, बिरसी कॅम्प, गोंदिया, पोलीस भरती-2021 लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांना करीता सुचना.

१ फेब्रुवारी २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ गुण यादी

३० जानेवारी २०२३

सोलापूर शहर पोलीस शिपाई चालक भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक

३० जानेवारी २०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती 2021- लेखी परीक्षेकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

२७-जानेवारी-२०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 -वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या व लेखी परीक्षेकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

२७-जानेवारी-२०२३

पोलीस भरती २०२१ - भा.रा. ब. २, रा. रा. पो. बल गट क्र. १५, बिरसी कॅम्प गोंदिया - लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची निवड सूची

२२-जानेवारी-२०२३

औरंगाबाद शहर - चालक पोलीस शिपाई भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक

२१ जानेवारी २०२३

पोलीस भरती-2021, भाराब-2, रारापोबल गट क्र 15, गोंदिया मैदानी चाचणी गुणपत्रक व सुचनापत्र दिनांक 12/01/2023 ते 18/01/2023

१९ जानेवारी २०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१- राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.६, धुळे - उमेदवारांसाठी सूचना आणि लेखी परीक्षा पात्र उमेदवार यांची यादी.

१८ जानेवारी २०२३

औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - उमेदवारांसाठी सूचना आणि शारीरिक चाचणी तात्पुरती गुणवत्ता यादी.

१७ जानेवारी २०२३

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक

१७ जानेवारी २०२३

भंडारा पोलीस शिपाई भरती 2021 - लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सुची.

११ जानेवारी २०२३

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी ची निवडसूची .

१० जानेवारी २०२३

अमरावती शहर पोलिस शीपाई चालक भरती 2021 मध्ये वाहन चालवीन्याची कौशल्य चाचनी करीता पात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी.

६ जानेवारी २०२३