अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

"तपासातील गुणवत्तेकरिता केंद्रीय गृहमंत्री पदक", 2021 पोलीस भरती - २०१९ एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

"तपासातील गुणवत्तेकरिता केंद्रीय गृहमंत्री पदक", 2021 पोलीस भरती - २०१९ एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

पोलीस भरती

पोलीस भरती - २०१९, रा रा पो बल गट- १४- निवड आणि प्रतिक्षा ( PROVISIONAL) यादी

26-Sep-2021

पोलीस भरती-2019, राज्य् राखीव पोलीस बल गट क्रंमाक-4, नागपुर दिनांक 24/09/2021 रोजी घेण्यात आलेल्या गोळा फेक व 5 कि.मी. मैदानी चाचणी गुण यादी.

२५-सप्टेंबर-२०२१.

पोलीस भरती-2019, राज्य् राखीव पोलीस बल गट क्रंमाक-4, नागपुर दिनांक 23/09/2021 रोजी घेण्यात आलेल्या गोळा फेक व 5 कि.मी. मैदानी चाचणी गुण यादी.

२४-सप्टेंबर-२०२१

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतिक्षा यादी

२३-सप्टेंबर-२०२१

पोलीस भरती-2019, राज्य् राखीव पोलीस बल गट क्रंमाक-4, नागपुर दिनांक 22/09/2021 रोजी घेण्यात आलेल्या गोळा फेक व 5 कि.मी. मैदानी चाचणी गुण यादी.

23-Sep-2021

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ०५, मैदानी चाचणी गुण यादी.

22-Sep-2021

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ०२, पुणे कागदपत्र तपासणी व मैदानी चाचणी करिता पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी.

२२-सप्टेंबर-२०२१.

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १४ औरंगाबाद मैदानी चाचणीमध्ये मिळालेल्या गुणांची यादी बाबत.

२०-सप्टेंबर-२०२१.

रारापोबल गट १ पुणे सपोशि भरती सन २०१९ - मैदानी चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी

20-Sep-2021

सशस्त्र पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. २, पुणे - लेखी परीक्षा सुधारित गुण पत्रक

२०-सप्टेंबर-२०२१

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ११ नवी मुंबई कागदपत्र तपासणी व मैदानी चाचणी करिता पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी

१९-सप्टेंबर-२०२१

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड उमेदवारांच्या हरकतीच्या अनुषंगाने मैदानी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची सुधारित यादी.

१८ सप्टेंबर २०२१

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ०५, दौंड लेखी परीक्षा सुधारित गुण यादी.

१७-सप्टेंबर-२०२१

भा.रा.ब.-2, रा.रा.पो.बल गट क्र 15, गोंदिया, पोलीस भरती 2019, कागद पडताळणी व शारीरीक मैदानी चाचणी नामावली.

१७-सप्टेंबर-२०२१.

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ०४, नागपूर - प्रवर्ग निहाय पद संख्येच्या 1:10 प्रमाणात प्रवर्गनिहाय शारीरीक चाचणीसाठी पात्र उमेदवार व त्यांच्या शारीरीक चाचणीच्या दिनांकाची यादी.

१७-सप्टेंबर-२०२१.

रा रा पो बल गट - ५ - कागदपत्र तपासणी आणि मैदानी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

17-Sep-2021

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 11 नवी मुंबई, अंतिम गुणवत्ता यादी

१७-सप्टेंबर-२०२१

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ०४, नागपुर लेखी परीक्षा सुधारित उत्तरतालिका.

१६-सप्टेंबर-२०२१.

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ०४, नागपुर लेखी परीक्षा अंतिम गुणपत्रिका यादी.

१६-सप्टेंबर-२०२१

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 7 दौंड - मैदानी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.

16-Sep-2021

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 7 दौंड - सशस्त्र पोलीस भरती २०१९ - लेखी परीक्षा बाबत उमेवारांना सुचना.

16-Sep-2021

पोलीस भरती - २०१९, रारापो बल गट क्र. १ पुणे - लेखी परीक्षा ( provisional result ) तात्पुरते गुणपत्रक (एकूण उमेदवार १०४५४)

16-Sep-2021

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १४ , औरंगाबाद लेखी परीक्षा सुधारित गुण यादी.

15-Sep-2021

चालक पोलीस शिपाई भरती - २०१९ पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद - लेखी परीक्षा गुणवत्ता यादी

15-Sep-2021

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 14 औरंगाबाद मैदानी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

१५-सप्टेंबर-२०२१

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १५, गोंदिया लेखी परीक्षा गुण यादी.

१४-सप्टेंबर-२०२१

पोलीस भरती - २०१९, रारापो बल गट क्र. 2 पुणे - लेखी परीक्षा तात्पुरते गुणपत्रक

१४-०९-२०२१

पोलीस भरती - २०१९, रारापो बल गट क्र. ७ दौंड - लेखी परीक्षा गुणपत्रक

१३-०९-२०२१

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 4 नागपूर लेखी परीक्षा गुण यादी.

१३-०९-२०२१

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ५ दौंड लेखी परीक्षा गुण यादी.

12-Sep-2021

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १४ औरंगाबाद - लेखी परीक्षा गुण यादी.

११-०९-२०२१

पोलीस भरती-२०१९ रा रा पो बल-७, लेखी परीक्षा गुण यादी

11-Sep-2021

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १४ औरंगाबाद - उत्तरतालिका.

१०-०९-२०२१

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १ पुणे - उत्तरतालिका

०९-०९-२०२१

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. २ पुणे - उत्तरतालिका

०८-०९-२०२१

पोलीस भरती - २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ५ दौंड - उत्तरतालिका

०८-०९-२०२१

विधि अधिकारी गट - अ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबत.

२६ ऑगस्ट २०२१.

पोलीस भरती २०१९ बाबत - सुचना - उमेवारांना त्यांचा ई मेल आयडी मध्ये सुधारणा, पासवर्ड व विकल्प निवडण्याची मुदत दिनांक २२/०८/२०२१, २४:०० वाजेपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.

11-Aug-2021

पोलीस भरती - २०१९

०५-०८-२०२१