अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

पोलीस महासंचालक / अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची बदलीने / पदोन्नतीने पदस्थापना. पोलीस अधीक्षक अनु.जाती / जमाती आयोग या रिक्त जागेवर रिक्त पद भरणेबाबत पोलीस भरती - २०१९ एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

पोलीस महासंचालक / अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची बदलीने / पदोन्नतीने पदस्थापना. पोलीस अधीक्षक अनु.जाती / जमाती आयोग या रिक्त जागेवर रिक्त पद भरणेबाबत पोलीस भरती - २०१९ एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

पोलीस भरती

मुंबई पोलीस भरती 2019 तात्पुरत्या निवडलेल्या उमेदवाराची वैद्यकीय चाचणी.

२८-०१-२०२२

औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई भरती- २०१९ ची सुधारीत तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी.

२७-जानेवारी-२०२२

शुद्धीपत्रक - पोलीस आयुक्त औरंगाबाद विधी अधिकारी- गट अ , गट ब आणि विधी अधिकारी यांची रिक्त पदे पूर्णतः कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत.

२४-०१-२०२२

कारागृह शिपाई भरती २०१९ अंतिम निवडसूची व अंतिम प्रतीक्षासूची

२४-जानेवारी-२०२२

कारागृह पोलीस भरती - २०१९ अंतिम निवडसूची व अंतिम प्रतिक्षासूची.

२१ जानेवारी २०२२

औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई भरती 2019- मूळ कागदपत्र पडताळणी वेळापत्रक

१८-०१-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी

१८-०१-२०२२

औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई भरती-2019 ची तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी

१७-०१-२०२२

पोलीस आयुक्त औरंगाबाद विधी अधिकारी- गट अ , गट ब आणि विधी अधिकारी यांची रिक्त पदे पूर्णतः कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत

१७-०१-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १८ (भा .रा. ब. ५) उदेगाव अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ ची तात्पुरती(Provisional) निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

०६-जानेवारी-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ सुधारित तात्पुरती निवड यादी व सुधारित तात्पुरती प्रतीक्षा यादी

०६-जानेवारी-२०२२

कारागृह शिपाई भरती - २०१९ उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांनुसार तात्पुरती निवडसूची व तात्पुरती प्रतीक्षासूची.

०६-जानेवारी-२०२२

मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 , अंतरिम निवडसूची (एकूण पदे -1076) दिनांक - ०५-०१-२०२२

०५-०१-२०२२

मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 , अंतरिम प्रतीक्षा यादी (एकूण पदे -406) दिनांक ०५-०१-२०२२

०५-०१-२०२२

पो.म.स. कार्यालय विधी सल्लागार गट - अ कंत्राटी पद्धत.

०१-०१-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ पात्र उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.

०१ - ०१- २०२२

औरंगाबाद शहर कारागृह पोलीस शिपाई भरती २०१९ - मैदानी चाचणी वेळापत्रक

०१ - ०१- २०२२

पोलीस आयुक्त, कार्यालय औरंगाबाद शहर कारागृह शिपाई भरती-2019 लेखी परिक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करणे बाबत.

२७-डिसेंबर-२०२१

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १८ (भा .रा. ब. ५) उदेगाव अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ ची लेखी चाचणी व मैदानी चाचणी एकत्रित गुणांची यादी.

२५ - डिसेंबर- २०२१

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती २०१९ - शारीरिक चाचणी गुण यादी व उमेदवारांना सूचना.

२४-डिसेंबर- २०२१

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०१९ - तात्पुरती निवड व प्रतीक्षायादी यादी व उमेदवारांना सूचना.

२४-डिसेंबर- २०२१

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती -2019 उमेदवारांची प्रोव्हिजनल मार्कलिस्ट.

२३-डिसेंबर-२०२१

शारीरिक मोजमाप कागदपत्रे पडताळणी मैदानी चाचणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या गुणतक्ता शुद्धिपत्रक.

२३-डिसेंबर-२०२१

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

२०-डिसेंबर-२०२१

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती - 2019 उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण दि. १८-१२-२०२१

२०-डिसेंबर-२०२१

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी

१८/१२/२०२१

पालघर जिल्हा पोलीस भरती -२०१९ अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी

१८-डिसेंबर-२०२१

पालघर जिल्हा पोलीस भरती -२०१९ नियुक्ती आदेश

१८-डिसेंबर-२०२१

मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 अंतरिम गुणतक्ता दिनांक 18/12/2021

18/12/2021

सशस्र पोलीस भरती २०१९ राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची अंतिम गुणयादी

१७/१२/२०२१

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती - 2019 उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण दि. १७-१२-२०२१

१७/१२/२०२१

मुंबई पोलीस भरती 2019- अनाथ समांतर आरक्षण बाबतचे शुद्धिपत्रक.

१६-१२-२०२१

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती - 2019 उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण दि. १५-१२-२०२१

१६-डिसेंबर-२०२१

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती - 2019 उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण दि. १६-१२-२०२१

१६/१२/२०२१

सशस्र पोलीस भरती २०१९ राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी .

१५-डिसेंबर-२०२१

सिंधुदुर्ग ज़िल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती २०१९ - वाहन कौशल्य चाचणी व शारीरिक चाचणी संदर्भांत उमेदवारांला सूचना.

१४-डिसेंबर-२०२१

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती - 2019 उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण दि. १३-१२-२०२१

१४-१२-२०२१

सशस्र पोलीस भरती २०१९ राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव सुधारित उत्तरतालिका

१४-१२-२०२१

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती - 2019 उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण दि. १४-१२-२०२१

14-12-2021

सशस्र पोलीस भरती २०१९ राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव उत्तरतालिका

१३-१२-२०२१

दहशवाद विरोधी पथकामध्ये विधी सल्लागार व विधी अधिकारी गट अ या पदाकरिता जहिरात

१३-१२-२०२१

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती - 2019 उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण

१३-१२-२०२१

पिंपरी चिंचवड पोलीस भरती 2019 लेखी परीक्षा कागदपत्र पडताळणी आणि शारीरिक चाचणीसाठी पात्र यादीमधील शुद्धिपत्रक

०८-१२-२०२१

पिंपरी चिंचवड पोलीस भरती २०१९ लेखी परीक्षा कागदपत्र पडताळणी आणि शारीरिक चाचणीसाठी पात्र यादी.

०७-डिसेंबर-२०२१

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती २०१९ पात्र उमेदवारांचे शारीरिक मोजमाप, कागदपत्र पडताळणी व मैदानी चाचणीचे वेळापत्रक.

०७-डिसेंबर-२०२१

मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ गुणतक्ता शुद्धीपत्रक दि. ०४/१२/२०२१.

०४-डिसेंबर-२०२१

नागपूर शहर पोलीस शिपाई भरती-२०१९ शारीरिक चाचणी व कागदपत्रे तपासणीबाबत उमेदवारांकरीता सूचना

०३-१२-२०२१

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 18 (भा.रा.ब.5) उदेगाव अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती -२०१९ - ची 1 : 10 प्रमाणे जिल्हानिहाय व प्रवर्गनिहाय मैदानी चांचणीकरीता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

०२-१२-२०२१

मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 कागदपत्र पडताळणी आणि शारीरिक मोजमाप कामकाज दिनाकमध्ये बदल.

०१-१२-२०२१

कारागृह शिपाई भरती- २०१९ लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका

२९-नोव्हेंबर-२०२१

कारागृह शिपाई भरती -२०१९ लेखी परिक्षेत प्राप्त गुणांची यादी

२९ -११-२०२१

मुंबई पोलीस भरती 2019- कागदपत्र पडताळणी आणि शाररिक मोजमापासाठी पात्र उमेदवारांची यादी शुद्धिपत्रक क्र.1 दि - 27/11/2021

२७/११/२०२१

मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2019-CUTOFF MARKS

२६-११-२०२१

मुंबई पोलीस भरती 2019- कागदपत्र पडताळणी आणि शाररिक मोजमापासाठी पात्र उमेदवारांची यादी दि -26/11/2021

२६/११/२०२१

सन २०२२ मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त / सहायक समादेशक यांची यादी तयार करण्याबाबत

२५-११-२०२१

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रंमाक-4, नागपुर येथील सशस्त्र पोलीस शिपाई-2019 भरतीची अंतिम निवड सुची प्रसिध्द न करणेबाबतची प्रेस नोट

२४-११-२०२१

मुंबई पोलीस भरती 2019- जाहीर सुचना दिनांक -24-11-2021

24-11-2021

मुंबई पोलीस भरती 2019- आक्षेपांचे निराकरण दि -24-11-2021

24-11-2021

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 18 (भा.रा.ब.5) उदेगाव अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती -२०१९ - ची 1 : 10 प्रमाणे जिल्हानिहाय व प्रवर्गनिहाय मैदानी चांचणीकरीता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी

२३-११-२०२१

मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ अंतरिम गुणतक्ता (Mark List) दी. २०/११/२०२१

२०-११-२०२१

मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 लेखी परीक्षा अंतिम उत्तर तालिका

१६-नोव्हेंबर-२०२१

पोलीस भरती २०१९ बाबत - सुचना - उमेवारांना त्यांचा ई मेल आयडी मध्ये सुधारणा, पासवर्ड व विकल्प निवडण्याची मुदत दिनांक २२/०८/२०२१, २४:०० वाजेपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.

11-Aug-2021

पोलीस भरती - २०१९

०५-०८-२०२१