अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी

जिल्हा लिपिक संवर्गातील प्र.अ/का.अ/प्र.लि/ यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. दि . ०१.०१.२०२२

२७ -जून -२०२२

पोलीस उप निरीक्षक (श्वान अध्यापक) यांची दि ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

२३-०६-२०२२

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती जेष्ठतासुची.

१० जून २०२२

सशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दि०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवाज्येष्ठेता सूची.

०८-०६-२०२२

पोलीस उप निरीक्षक (श्वान अध्यापक) यांची दि ०१/०१/२०२१ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

०७ - जून - 2022

मुफसल लिपिक संवर्गातिल वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्च श्रेणी लघुलेखक / निम्न श्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची.

०६-एप्रिल -२०२२

जिल्हा लिपिक संवर्गातिल वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्च श्रेणी लघुलेखक / निम्न श्रेणी लघुलेखक व लघु टंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची.

०५-एप्रिल -२०२२

दि.०१.०१.२०२२ रोजीची महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची.

०१-एप्रिल-२०२२

पोलीस उप निरीक्षक (श्वान अध्यापक) यांची दि ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

३०-०३-२०२२

राखीव पोलीस उपनिरीक्षक यांची दि. ०१/०१/२०२२ ची अंतीम सेवाज्येष्ठतासुची.

२३-०३-२०२२

पोलीस निरीक्षक (वरिष्ठ श्वान शिक्षक) यांची दि. ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२३-०३-२०२२

पोलीस निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि. ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२३-०३-२०२२

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाह्तूक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२३-०३-२०२२

पोलीस उप निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि. ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२३-०३-२०२२

राखीव पोलीस निरीक्षक यांची दि. ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२३-०३-२०२२

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (अभि.) यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२३-०३-२०२२

मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची.

२३-०३-२०२२

विभागीय अहर्ता परीक्षा २०१३ उत्तीर्ण अमलदारांची सेवाज्येष्ठता यादी दि.१५/०६/२०१८ रोजीस अनुसरून.

१७-०३-२०२२

निःशस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची दि.०१. ०१. २०२२

१७ मार्च २०२२

जिल्हा लिपिक संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक स्वीय सहायक उच्च श्रेणी लघुलेखक निम्न श्रेणी लघुलेखक लघुटंकलेखक यांची ०१/०१/२०२१ ची ज्येष्ठता सूची.

१४-०३-२०२२

सशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दि. ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सूची.

१०-०३-२०२२

मुफसल संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ०१/०१/२०२१ ची अंतिम ज्येष्ठता सुची

१०-मार्च-२०२२

महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दि.०१.०१.२०२१ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची.

28-फेब्रुवारी-२०२२

दि. ०१-०१-२०२२ रोजीची महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची.

११-फेब्रुवारी-२०२२

निशस्त्र पोलीस निरीक्षक, यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती (PROVISIONAL) सेवाज्येष्ठता सूची.

११-०२-२०२२

राखीव पोलीस उपनिरीक्षक, यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती (PROVISIONAL) सेवाज्येष्ठता सूची.

१०-०२-२०२२

मुफसल संवर्गातील लिपिक अधिकारी / कर्मचारी यांची (तात्पुरती) ज्येष्ठतासुची दिनांक ०१-०१-२०२२

०८-फेब्रुवारी-२०२२

मुफसल संवर्गातील लघुटंकलेखक ते वरिष्ठ स्वीय सहायक ज्येष्ठता सूची २०२१-२२

०८-फेब्रुवारी-२०२२

जिल्हा लघुटंकलेखक ते वरिष्ठ स्वीय सहायक ज्येष्ठता सूची २०२१-२२

०८-फेब्रुवारी-२०२२

पोलीस उप निरीक्षक (आयुधिक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासुची.

०४-०२-२०२२

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (अभि.) यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

०४-०२-२०२२

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतुक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची.

२८/जानेवारी/२०२२

राखीव पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची.

२८-जानेवारी -२०२२

मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची.

२८-जानेवारी -२०२२

पोलीस निरीक्षक (वरिष्ठ श्वान शिक्षक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती (PROVISIONAL) सेवाज्येष्ठता सूची.

२४-जानेवारी-२०२२

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस निरीक्षक (आयुधिक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

२४-जानेवारी-२०२२

निश:स्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची

१९-०१-२०२२

पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त बिनतारी संदेश ( अभि.) या संवर्गातील अधिकारी यांची दिनांक ०१/०१/२०१६ ते ०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची.

११-०१-२०२२

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम (FINAL) ज्येष्ठतासुची.

२१-डिसेंबर-२०२१

राखीव पोलीस उपनिरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची.

०२-११-२०२१.

जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक व प्रमुख लिपीक यांची अंतिम जेष्ठतासूची दि. ०१-०१-२०२१.

२० ऑक्टोबर २०२१

राखीव पोलीस उपनिरीक्षक, यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती (PROVISIONAL) सेवाज्येष्ठता सूची.

२०-सप्टेंबर-२०२१.

तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी विभागीय अर्हता परीक्षा २०१३ ( २०२१ )

20-Sep-2021

राखीव पोलीस निरीक्षक यांची दि.०१/०१/२०२१ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

१६ सप्टेंबर २०२१

राखीव पोलीस उपनिरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची.

०६-०९-२०२१

महाराष्ट्र राज्यातील सशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

04-Aug-2021

आयुधिक सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक व पोलीस हवालदार यांची दिनांक ०१-०१-२०२१ ची सेवा जेष्ठता सुची.

२२-जुलै-२०२१.

पोलीस उप निरीक्षक श्वान अध्यापक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम (FINAL) सेवाजेष्ठता सूची.

25-जून-2021

मुफसल संवर्ग लिपीक अधिकारी/ कर्मचारी यांची ( अंतिम ) जेष्ठता सुची दि. 01-01-2021

०७-जून-२०२१.

जिल्हा संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( अंतिम ) जेष्ठता सुची दि. 01-01-2020

०७-जून-२०२१

मुफसल संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( अंतिम ) जेष्ठता सुची दि. 01-01-2020

०७-जून-२०२१.

पोलीस महासंचालकांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखकांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीची अंतरिम सेवाज्येष्ठतासूची

१९-मे-२०२१

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रीक) मो. प. वि. यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम (Final) सेवाज्येष्ठता सूची.

२८-एप्रिल-२०२१

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (आयुधिक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम (Final) सेवा ज्येष्ठतासूची.

२८-एप्रिल-२०२१

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (अभि.) यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

०१/०४/२०२१

जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक व प्रमुख लिपीक यांची तात्पुरती जेष्ठतासूची दि. ०१-०१-२०२१.

३१ मार्च २०२१

मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची सेवा अंतिम ज्येष्ठतासूची

१६-मार्च -२०२१

मुफसल संवर्ग लिपिक अधिकारी / कर्मचारी यांची ( तात्पुरती ) ज्येष्ठतासूची दि. १/१/२०२१

०८ मार्च २०२१

मुफसल संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( तात्पुरती ) ज्येष्ठतासूची दि. १/१/२०२०

०८ मार्च २०२१

जिल्हा संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( तात्पुरती ) ज्येष्ठतासूची दि. १/१/२०२०

०८ मार्च २०२१

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतूक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

०५ मार्च २०२१

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखकांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची.

०८-फेब्रुवारी-२०२१

मोटार परीवाहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची

०३-फेब्रुवारी-२०२१

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखकांची दि.०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

०३-फेब्रुवारी-२०२१

मुफसल लिपिक संवर्गातील अधिकारी /लिपिक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम जेष्ठतासूची

०२-फेब्रुवारी-२०२१

महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दिनांक 01/01/2021 रोजीची तात्पुरती (Provisional) सेवाज्येष्ठतासूची.

२८-जानेवारी-२०२१

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची दि. ०१.०१.२०२१

१४-जानेवारी-२०२१

सेवाजेष्ठता यादी सहायक पोलीस निरीक्षक (निशस्त्र) यांची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सूची

०५-जानेवारी-२०२१

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दि. 01/01/2020 ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची.

१९-नोव्हेंबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक - ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२५-सप्टेंबर-२०२०

सहायक समादेश/ सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८ या कालावधीतील अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

०४-जानेवारी-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०२० या कालावधीतील तात्पुर्ती सेवा ज्येष्ठता सूची

२७-डिसेंबर-२०१९

सन – २०१३ च्या अर्हता परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (provisional) सेवाजेष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट).

१५-जून-२०१८

Interse Seniority Of Police Constable.

Seniority List Of Console Operator (Psi) C.i.d. M.s. Pune As On 01/01/2014 Senctioned Post- 07 As Per Gr No. 1977,1980, 1985.