अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

सेवाजेष्ठता यादी

आयुधिक सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक व पोलीस हवालदार यांची दिनांक ०१-०१-२०२१ ची सेवा जेष्ठता सुची.

२२-जुलै-२०२१.

राखीव पोलीस निरीक्षक यांची ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

15-Jul-2021

महाराष्ट्र राज्यातील सशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

०२-जुलै-२०२१

सशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची

२८-जून-२०२१

पोलीस उप निरीक्षक श्वान अध्यापक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम (FINAL) सेवाजेष्ठता सूची.

25-जून-2021

राखीव पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती (Provisional) सेवाज्येष्ठता सूची.

११-जून-२०२१

मुफसल संवर्ग लिपीक अधिकारी/ कर्मचारी यांची ( अंतिम ) जेष्ठता सुची दि. 01-01-2021

०७-जून-२०२१.

जिल्हा संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( अंतिम ) जेष्ठता सुची दि. 01-01-2020

०७-जून-२०२१

मुफसल संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( अंतिम ) जेष्ठता सुची दि. 01-01-2020

०७-जून-२०२१.

राखीव पोलीस उपनिरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती (Provisional) सेवाज्येष्ठता सूची.

०१-०६-२०२१

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती (PROVISIONAL) ज्येष्ठतासुची.

२४-मे-२०२१.

पोलीस महासंचालकांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखकांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीची अंतरिम सेवाज्येष्ठतासूची

१९-मे-२०२१

पोलीस उप निरीक्षक (श्वान अध्यापक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती (Provisional) सेवाज्येष्ठता सूची.

१२-मे -२०२१

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रीक) मो. प. वि. यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम (Final) सेवाज्येष्ठता सूची.

२८-एप्रिल-२०२१

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (आयुधिक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम (Final) सेवा ज्येष्ठतासूची.

२८-एप्रिल-२०२१

महाराष्ट्र राज्यातील सशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

०१-०४-२०२१

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (अभि.) यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

०१/०४/२०२१

जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक व प्रमुख लिपीक यांची तात्पुरती जेष्ठतासूची दि. ०१-०१-२०२१.

३१ मार्च २०२१

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (आयुधीक ) यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

२४/०३/२०२१

मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची सेवा अंतिम ज्येष्ठतासूची

१६-मार्च -२०२१

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रिक) मो. प. वि. यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

१६-मार्च -२०२१

मुफसल संवर्ग लिपिक अधिकारी / कर्मचारी यांची ( तात्पुरती ) ज्येष्ठतासूची दि. १/१/२०२१

०८ मार्च २०२१

मुफसल संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( तात्पुरती ) ज्येष्ठतासूची दि. १/१/२०२०

०८ मार्च २०२१

जिल्हा संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( तात्पुरती ) ज्येष्ठतासूची दि. १/१/२०२०

०८ मार्च २०२१

राखीव पोलीस निरीक्षक, यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

०५ मार्च २०२१

सशस्र पोलीस निरीक्षक, यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

०५ मार्च २०२१

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतूक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

०५ मार्च २०२१

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रिक) मो. प. वि. यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

०५ मार्च २०२१

मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची

०९-फेब्रुवारी-२०२१

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखकांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची.

०८-फेब्रुवारी-२०२१

मोटार परीवाहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची

०३-फेब्रुवारी-२०२१

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखकांची दि.०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

०३-फेब्रुवारी-२०२१

मुफसल लिपिक संवर्गातील अधिकारी /लिपिक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम जेष्ठतासूची

०२-फेब्रुवारी-२०२१

पोलीस उप निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि .०१/०१/२०20 ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

२९-जानेवारी-२०२१

सशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दि .०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

२९-जानेवारी-२०२१

राखीव पोलीस निरीक्षक यांची दि .०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

२९-जानेवारी-२०२१

महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दिनांक 01/01/2021 रोजीची तात्पुरती (Provisional) सेवाज्येष्ठतासूची.

२८-जानेवारी-२०२१

पोमंस महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२० तात्पुरती जेष्ठता सूची.

१४-जानेवारी-२०२१

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची दि. ०१.०१.२०२१

१४-जानेवारी-२०२१

सेवाजेष्ठता यादी सहायक पोलीस निरीक्षक (निशस्त्र) यांची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सूची

०५-जानेवारी-२०२१

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतुक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२०-नोव्हेंबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दि. 01/01/2020 ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची.

१९-नोव्हेंबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक - ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२५-सप्टेंबर-२०२०

आयुधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांची सेवा जेष्ठता यादी - २०२०

११-ऑगस्ट-२०२०

दि.01.01.2020 रोजीची महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची.

२३-जुलै-२०२०

सहायक समादेश/ सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८ या कालावधीतील अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

०४-जानेवारी-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०२० या कालावधीतील तात्पुर्ती सेवा ज्येष्ठता सूची

२७-डिसेंबर-२०१९

पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त् (नि:शस्त्र) यांची दि.01/01/2004 ते 01/01/2016 ची अंतिम सेवाजेष्ठतासुची

१४-जून-२०१९

मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप अधीक्षक/सपोअ यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी

०१-डिसेंबर-२०१८

सन – २०१३ च्या अर्हता परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (provisional) सेवाजेष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट).

१५-जून-२०१८

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मुफसल लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक / प्रमुख लिपीक / वरिष्ठ श्रेणी लिपीक व लिपीक टंकलेखकांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

२५- फेब्रुवारी-२०१८

पोलीस महासंचालकांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

२२- फेब्रुवारी-२०१८

पोलीस महासंचालकांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

२२- फेब्रुवारी-२०१८

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती जेष्ठता सुची.

१४- फेब्रुवारी-२०१८

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षक यांची सेवा ज्येष्ठता यादी दि- ०१-०१-२०१७.

२४-जानेवारी-२०१८

पोलीस महासंचालकांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

१५-जानेवारी-२०१८

पोलीस महासंचालकांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

१५-जानेवारी-२०१८

पोमसं यांचा शहर लिपिक संवर्ग - वरीष्ठ स्वीय- सहाय्यक ते लघुटंकलेखक पदाची दि. ०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती जेष्ठता सुची

१०-जानेवारी-२०१८

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची दि. ०१.०१.२०१६

०६-जानेवारी-२०१८

सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१६ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०५-जानेवारी-२०१८

सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०५-जानेवारी-२०१८

सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०५-जानेवारी-२०१८

मुफसल लिपिक संवर्ग सर्व लिपीकांची सेवाजेष्ठता सुची - २०१८.

०४-जानेवारी-२०१८

Gradation List Of Motor Transport Psi (Technical) As On 01.01.2017

01-Jan-2017

Provisional Gradation List Of Psi (Armourer) As On 01.01.2017

०१-जानेवारी-२०१७

Temperary Gradation List Of Api Dated 01/01/2016

०१-जानेवारी-२०१६

District Cadre Gradation List Of A.o. To Head Clerk (Provisional) 01.01.2016

०१-जानेवारी-२०१६

District Cadre Gradation List Of Senior Clerk (Provisional) 01.01.2016

01-Jan-2016

Temporary Seniority List Of Unarmed Police Inspector As On 01/01/2016

०१-जानेवारी-२०१६

Gradation List Of SP / DCP As On 01-01-2016

०१-जानेवारी-२०१६

Provisinal Gradation List Of Resereve Police Inspectors As On 01-01-2016

०१-जानेवारी-२०१६

Final Gradation List Of Wireless Police Inspector (Traffic) As On 01-01-2016

०१-जानेवारी-२०१६

Provisinal Gradation List Of Police Inspector (Dog Squad) As On 01-01-2016

०१-जानेवारी-२०१६

Provisinal Gradation List Of Police Inspector (Armorrer) As On 01-01-2016

०१-जानेवारी-२०१६

Provisinal Gradation List Of Rsi As On 01.01.2016

०१-जानेवारी-२०१६

Provisional Gradation List Of Psi (Armourer) As On 01.01.2016

०१-जानेवारी-२०१६

DGP City Clerk Cadre Gradation - 01.01.2015.

०१-जानेवारी-२०१५

PSI Gradation 2015

01-Jan-2015

Gradation List Of Resereve Police Inspectors As On 01-01-2015

०१-जानेवारी-२०१५

New Unarmed Asst. Police Inspectors (21/04/2014)

०४- फेब्रुवारी-२०१४

Dgp City Clerk Cadre Gradation - 01.01.2014.

01-Jan-2014

Gradation List Of Police Sub-inspectors Motor Transport (01/01/2014).

१-जानेवारी-२०१४

Gradation List Of Pwi (Traffic) - 01/01/2014.

०१-जानेवारी-२०१४

Gradation List Of Pwi (Engg.) - 01/01/2014.

०१-जानेवारी-२०१४

DGP City Clerk Cadre Gradation - 01.01.2013.

०१-जानेवारी-२०१३

Police Inspectors (Armed) (02/05/2012)

०५- फेब्रुवारी-२०१२

R.P.I. GRADATION LIST (01/01/2012)

०१-जानेवारी-२०१२

Gradation List Of Police Inspector Motor Transport As On 01-01-2014.

०१-जानेवारी-२०१२

Interse Seniority Of Police Constable.

RSI Gradation List 2013.

Addl.sp / Sp/ Dcp / Mt (Technical) Gradation List.

Pi Gradation List -2014.

P.a. And Steno Gradation List -2014

Gradation List Of Unarmed Police Sub Inspectors - 01/01/2014.

Seniority List Of Console Operator (Psi) C.i.d. M.s. Pune As On 01/01/2014 Senctioned Post- 07 As Per Gr No. 1977,1980, 1985.

Gradation List Of Supdt. Of Police (Non-cadre)

Adation List Of R.S.I. - 2015.

Provisinal Gradation List Of Police Inspector Motor Transpor As On 01-01-2016 To 31-12-2016

Final Gradation List Of Police Inspector Motor Transpor As On 01-01-2016

Provisinal Gradation List Of Resereve Police Inspectors As On 01-01-2016 To 31-12-2016

Provisinal Gradation List Of Resereve Police Inspectors As On 01-01-2017 To 30-09-2017

Provisinal Gradation List Of Wireless Police Inspector (Traffic) As On 01-01-2016 To 31-12-2016

Provisinal Gradation List Of Wireless Police Inspector (Engg.) As On 01-01-2016 To 31-12-2016

Provisinal Gradation List Of Rsi As On 01.01.2016 To 31.12.2016

01.01.2017 To 30.09.2017 Rsi Additional Gradation List

Recepit Of Armed Police Inspectors's Provisinal Gradation List Of 01-01-2016 To 30-09-2017

Provisional Gradation List Of Psi (Armourer) As On 01.01.2016 To 31.12.2016