अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२२ विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.3 चे अंमलदारकरिता शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बलातील उर्वरित 377 अंमलदारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षाबाबत सूचना. पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२२ विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.3 चे अंमलदारकरिता शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बलातील उर्वरित 377 अंमलदारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षाबाबत सूचना. पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( निशस्त्र) या संवर्गातील यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची.

२६ एप्रिल २०२३

सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक राज्य राखीव पोलीस बल या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची

२५ एप्रिल २०२३

सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची यांची दि. ०१-०१-२०२३ ची तात्पुरती सेवाजेष्टतासूची.

०१/०३/२०२३

पोलीस उपनिरीक्षक (आयुधिक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

०१/०३/२०२३

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दि. ०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची.

२८-फेब्रुवारी-२०२३

दि.०१-०१-२०२३ रोजीची महाराष्ट्र पोलीस दलातील निशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

१५-फेब्रुवारी-२०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील लिपिकांची दि.०१/०१/२०२२ ची अंतिम जेष्ठतासूची

९ - फेब्रुवारी - २०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील प्र.अ., का. अ. आणि प्र.लि. यांची दि.०१/०१/२०२२ ची अंतिम जेष्ठतासूची

९ - फेब्रुवारी - २०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ स्विय सहायक / स्विय सहायक / उच्च श्रेणी लघुलेखक / निम्न श्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासुची .

६ फेब्रुवारी २०२३

पोलीस महासंचालक यांचे जिल्हा लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची जेष्ठतासूची

२० - जानेवारी - २०२३

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी.

११ जानेवारी २०२३

राखीव पोलीस उपनिरीक्षक, यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

१० जानेवारी २०२३

मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

१० जानेवारी २०२३

पोलीस उप निरीक्षक (श्वान अध्यापक) यांची दि ०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

१० जानेवारी २०२३

पोलीस निरीक्षक (वरिष्ठ श्वान अध्यापक) यांची दि ०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

१० जानेवारी २०२३

पोलीस निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि.०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

१० जानेवारी २०२३

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची दि .०१/०१/२०२२ ची अंतिम ज्येष्ठतासुची.

०९-नोव्हेंबर-२०२२

निशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

१०-ऑक्टोबर-२०२२

पोलीस महासंचालकांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखक संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ ची अंतरिम सेवाज्येष्ठेतासूची.

०६-१०-२०२२

पोलीस उप निरीक्षक (श्वान अध्यापक) यांची दि ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

०२-सप्टेंबर-२०२२

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दि. ०१-०१-२०२२ ची अंतिम सेवाजेष्टतासूची.

१५-जुलै-२०२२

सशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दि०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवाज्येष्ठेता सूची.

०८-०६-२०२२

मुफसल संवर्गातील लिपिक अधिकारी / कर्मचारी यांची (तात्पुरती) ज्येष्ठतासुची दिनांक ०१-०१-२०२२

०८-फेब्रुवारी-२०२२

मुफसल संवर्गातील लघुटंकलेखक ते वरिष्ठ स्वीय सहायक ज्येष्ठता सूची २०२१-२२

०८-फेब्रुवारी-२०२२

जिल्हा लघुटंकलेखक ते वरिष्ठ स्वीय सहायक ज्येष्ठता सूची २०२१-२२

०८-फेब्रुवारी-२०२२

पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त बिनतारी संदेश ( अभि.) या संवर्गातील अधिकारी यांची दिनांक ०१/०१/२०१६ ते ०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची.

११-०१-२०२२

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम (FINAL) ज्येष्ठतासुची.

२१-डिसेंबर-२०२१

राखीव पोलीस उपनिरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची.

०२-११-२०२१.

जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक व प्रमुख लिपीक यांची अंतिम जेष्ठतासूची दि. ०१-०१-२०२१.

२० ऑक्टोबर २०२१

राखीव पोलीस उपनिरीक्षक, यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती (PROVISIONAL) सेवाज्येष्ठता सूची.

२०-सप्टेंबर-२०२१.

तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी विभागीय अर्हता परीक्षा २०१३ ( २०२१ )

20-Sep-2021

राखीव पोलीस निरीक्षक यांची दि.०१/०१/२०२१ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

१६ सप्टेंबर २०२१

राखीव पोलीस उपनिरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची.

०६-०९-२०२१

महाराष्ट्र राज्यातील सशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

04-Aug-2021

आयुधिक सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक व पोलीस हवालदार यांची दिनांक ०१-०१-२०२१ ची सेवा जेष्ठता सुची.

२२-जुलै-२०२१.

पोलीस उप निरीक्षक श्वान अध्यापक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम (FINAL) सेवाजेष्ठता सूची.

25-जून-2021

मुफसल संवर्ग लिपीक अधिकारी/ कर्मचारी यांची ( अंतिम ) जेष्ठता सुची दि. 01-01-2021

०७-जून-२०२१.

जिल्हा संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( अंतिम ) जेष्ठता सुची दि. 01-01-2020

०७-जून-२०२१

मुफसल संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( अंतिम ) जेष्ठता सुची दि. 01-01-2020

०७-जून-२०२१.

पोलीस महासंचालकांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखकांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीची अंतरिम सेवाज्येष्ठतासूची

१९-मे-२०२१

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रीक) मो. प. वि. यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम (Final) सेवाज्येष्ठता सूची.

२८-एप्रिल-२०२१

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (आयुधिक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम (Final) सेवा ज्येष्ठतासूची.

२८-एप्रिल-२०२१

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (अभि.) यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

०१/०४/२०२१

जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक व प्रमुख लिपीक यांची तात्पुरती जेष्ठतासूची दि. ०१-०१-२०२१.

३१ मार्च २०२१

मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची सेवा अंतिम ज्येष्ठतासूची

१६-मार्च -२०२१

मुफसल संवर्ग लिपिक अधिकारी / कर्मचारी यांची ( तात्पुरती ) ज्येष्ठतासूची दि. १/१/२०२१

०८ मार्च २०२१

मुफसल संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( तात्पुरती ) ज्येष्ठतासूची दि. १/१/२०२०

०८ मार्च २०२१

जिल्हा संवर्ग वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची ( तात्पुरती ) ज्येष्ठतासूची दि. १/१/२०२०

०८ मार्च २०२१

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतूक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

०५ मार्च २०२१

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखकांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची.

०८-फेब्रुवारी-२०२१

मोटार परीवाहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची

०३-फेब्रुवारी-२०२१

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखकांची दि.०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

०३-फेब्रुवारी-२०२१

मुफसल लिपिक संवर्गातील अधिकारी /लिपिक यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम जेष्ठतासूची

०२-फेब्रुवारी-२०२१

महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दिनांक 01/01/2021 रोजीची तात्पुरती (Provisional) सेवाज्येष्ठतासूची.

२८-जानेवारी-२०२१

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची दि. ०१.०१.२०२१

१४-जानेवारी-२०२१

सेवाजेष्ठता यादी सहायक पोलीस निरीक्षक (निशस्त्र) यांची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सूची

०५-जानेवारी-२०२१

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दि. 01/01/2020 ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची.

१९-नोव्हेंबर-२०२०

सहायक समादेश/ सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८ या कालावधीतील अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

०४-जानेवारी-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०२० या कालावधीतील तात्पुर्ती सेवा ज्येष्ठता सूची

२७-डिसेंबर-२०१९

सन – २०१३ च्या अर्हता परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (provisional) सेवाजेष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट).

१५-जून-२०१८

Interse Seniority Of Police Constable.

Seniority List Of Console Operator (Psi) C.i.d. M.s. Pune As On 01/01/2014 Senctioned Post- 07 As Per Gr No. 1977,1980, 1985.