अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

घरबांधणी / मोटार सायकल / संगणक प्रतीक्षा यादी आणि मंजुर यादी

घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे आदेश दि. १२-०९-२०२३

१२ सप्टेंबर २०२३

घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे परिपत्रक दि. १२-०९-२०२३

१२ सप्टेंबर २०२३

ऑनलाईन घरबांधणी अग्रिम वसुलीबाबतचे ज्ञापन दि. ११/०९/२०२३.

११ सप्टेंबर २०२३

ठेव संलग्न विमा योजना आदेश २२३५, दि.०५/०९/२०२३

०५-सप्‍टेंबर-२०२३

दि.२०/०७/२०२३ रोजीच्या घरबांधणी अग्रीमाच्या आदेशास अनुसरून शुद्धीपत्रक.

२१-ऑगस्ट-२०२३

संगणक अग्रिम २०२३-२०२४.

१८ ऑगस्ट २०२३

मोटार वाहन अग्रिम २०२३-२०२४.

१८ ऑगस्ट २०२३

घरबांधणी अग्रिमबाबतचे ज्ञापन दि ०४/०८/२०२३

०४/०८/२०२३

घरबांधणी अग्रिमबाबतचे ज्ञापन दि. ०२/०८/२०२३

०२/०८/२०२३

घरबांधणी अग्रीम आदेश ( ७६१०- मंत्रालयीन लिपिक अधिकारी / कर्मचारी ) दि. २०/०७/२०२३

२१ - जुलै- २०२३

घरबांधणी अग्रिम बाबतचे ज्ञापन दि . १८/०७/२०२३

१८- जुलै -२०२३

ऑनलाईन घरबांधणी अग्रिम वसुलीबाबतचे ज्ञापन दि. १२/०७/२०२३.

१३/०७/२०२३

घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे परिपत्रक दि. ०६-०७ -२०२३.

०६ जुलै २०२३

घरबांधणी अग्रीमाचे दि.०३/०७/२०२३ रोजीच्या ऑनलाईन झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त.

४ - जुलै - २०२३

घरबांधणी अग्रीमाबाबतचे परिपत्रक ऑनलाईन बैठक दि. ०३ /०७ /२०२३

३० - जून - २०२३

घरबांधणी अग्रीम स्मरणपत्र दि. २८/०६/२०२३

२८/०६/२०२३

घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे आदेश दि. २६/०६/२०२३.

२६-जून-२०२३

घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे परिपत्रक दि. २६/०६/२०२३.

२६-जून-२०२३

घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे परिपत्रक दि.०५/०६/२०२३.

०५-०६-२०२३

मोटार वाहन अग्रीम २०२२-२३.

३१ मार्च २०२३

घरबांधणी अग्रीम आदेश - ७६१०, दि.३१/0३/२०२३.

३१-मार्च-२०२३

ठेव संलग्न विमा योजना बाबतचे आदेश मुख्यलेखाशिर्ष -२२३५.

३१-मार्च-२०२३

घरबांधणी अग्रिम आदेश - ७६१०, दि. २९/०३/२०२३.

२९-मार्च-२०२३

संगणक अग्रिम २०२२-२३.

२९-मार्च-२०२३

मोटार वाहन अग्रिम २०२२-२३.

२९-मार्च-२०२३

दि.२७/०३/२०२३ रोजीच्या घरबांधणी अग्रिम आदेशास अनुसरून शुद्धीपत्रक.

२८-मार्च-२०२३

ठेव संलग्न विमा योजना बाबतचे आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत मुख्यलेखाशिर्ष -२२३५.

२७-मार्च-२०२३

मोटार वाहन अग्रिम २०२२-२३.

२७-मार्च-२०२३.

घरबांधणी अग्रीम आदेश -७६१०, दि.२७/०३/२०२३.

२७-मार्च-२०२३

संगणक अग्रिम २०२२-२३

२४-मार्च -२०२३

मोटार वाहन अग्रिम २०२२-२३

२४-मार्च -२०२३

घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे परिपत्रक दि.२३/०३/२०२३.

२३-मार्च-२०२३

दि. १३/०२/२०२३ रोजीच्या घरबांधणी अग्रिम आदेशास अनुसरून शुद्धीपत्रक.

१० मार्च २०२३

संगणक अग्रिम २०२२-२३.

२७-फेब्रुवारी-२०२३

मोटार वाहन अग्रिम २०२२-२३.

२७-फेब्रुवारी-२०२३

ठेव संलग्न विमा योजना बाबतचे आदेश मुख्यलेखाशीर्ष - २२३५ दिनांक २८-०२-२०२३

२७-०२-२०२३

घरबांधणी अग्रिमबाबतचे आदेश- ७६१० ( मंत्रालयीन लिपिक अधिकारी/ कर्मचारी ) दि. १३/02/2023.

१४ फेब्रुवारी २०२३

घरबांधणी अग्रिमाचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत.

०२-फेब्रुवारी-२०२३

घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे परिपत्रक दि. ३०/०१/२०२३

३० - जानेवारी - २०२३

घरबांधणी अग्रिमबाबतचे परिपत्रक दि. 09/01/2023.

०९ जानेवारी २०२३

दि. ३०/०८/२०२२ रोजीच्या घबांअ. आदेशास अनुसरून शुध्दीपत्रक.

२३ नोव्हेंबर २०२२

दि. ३०/०८/२०२२ रोजीच्या घबांअ. आदेशास अनुसरून शुद्धीपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत...

१७ - ऑक्टोबर - २०२२

संगणक अग्रिम २०२२-२३

१०-१०-२०२२

मोटार वाहन अग्रिम २०२२-२३

१०-१०-२०२२

घरबांधणी अग्रिमबाबतचे परिपत्रक दि. १२/०९/२०२२

१२/०९/२०२२

घरबांधणी अग्रीम आदेश (७६१० - मंत्रालयीन लिपिक अधिकारी / कर्मचारी), - दि. ३०-०८-२०२२.

०१-सप्टेंबर-२०२२

घरबांधणी अग्रीमाबाबतचे परिपत्रक दि. २३/०८/२०२२.

२३-ऑगस्ट-२०२२

घरबांधणी अग्रीमाबाबत परिपत्रक दि. १७-०८-२०२२.

१७-ऑगस्ट-२०२२

ठेव संलग्न विमा योजना आदेश दिनांक - २८-०७-२०२२

10-ऑगस्ट-२०२२

संगणक अग्रिम २०२२-२३

२०-जुलै-२०२२

मोटार वाहन अग्रिम २०२२-२३

२०-जुलै-२०२२

घरबांधणी अग्रीम आदेश (७६१०), - दि. ०५-०७-२०२२.

०५-जुलै-२०२२

घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे परिपत्रक दि. ०७/०६/२०२२.

०७-जून-२०२२

घरबांधणी अग्रीम आदेश (७६१०), - दि. ३१-०३-२०२२.

३१-मार्च-२०२२

घरबांधणी अग्रीम आदेश (७६१०), - दि.२९-०३-२०२२.

२९-मार्च-२०२२

ठेव संलग्न विमा योजना बाबतचे आदेश मुख्यलेखाशीर्ष - २२३५ दिनांक २८-०३-२०२२

२८-मार्च-२०२२

घर बांधणी अग्रीम आदेश दिनांक - १५/०३/२०२२

१६-मार्च-२०२२

ठेव संलग्न विमा योजना बाबतचे आदेश मुख्यलेखाशीर्ष - २२३५ दिनांक १०-०३-२०२२

१०-मार्च-२०२२

ठेव संलग्न विमा योजना बाबतचे आदेश मुख्यलेखाशीर्ष - २२३५ दिनांक २१-०२-२०२२

२१-फेब्रुवारी-२०२२

राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्रीमाकरिता बँका मार्फत कर्ज व्यवस्था

०७-एप्रिल-२०१८