अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

सरकारी नियम आणि परिपत्रके

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 01 जुलै,2022 पासून सुधारणा करण्याबाबत.

08-06-2023

राज्यात ई-चलान प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. केपीएमजी कंपनीस मुदतवाढ देण्याबाबत.....

25-03-2024

राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तीक अपघात विमा योजनेमध्ये बदल करण्याबाबत.

08-06-2023

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीस माहे 20.9.2023 ते 29.2.2024 या कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.

25-03-2024

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी या कंपनीला मुदतवाढ देणेबाबत....

25-03-2024

पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या बत्तीसाव्या तिमाही हप्त्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत.

25-03-2024

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ च्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या फरकाची रक्कम रू.45,43,929/- अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत.

25-03-2024

सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी मे.पीडब्ल्युसी या कंपनीस राज्य देखरेख संस्था (SPMU) म्हणून मुदतवाढ देण्याबाबत.

26-03-2024

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना,1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते… दि.01 जानेवारी,2023 ते दि. 31 डिसेंबर,2023 या कालावधीकरिता

09-06-2023

राज्य वेतन सुधारणा समिती,2017 च्या अहवाल खंड-2 मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत.

09-06-2023

अतिवार्धक्यामुळे,शारीरिक व्याधी, दूर्धर आजारांमुळे विकलांगता अक्षमताग्रस्त निवृत्तिवेतनधारकांना/ कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांच्या निवृत्तिवेतन कुटुंब निवृत्तिवेतनासंबंधीचे बँकींग व्यवहार हाताळण्यामध्ये येणा-या अडचणी दूर करणेसाठी कार्यपध्दती बाबत.

13-06-2024

महाराष्‍ट्र नागरी सेवा वेतन नियम 2019 मध्ये पदांचा समावेश

20-06-2024

राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 च्या शिफारशीनुसार शासनाच्या मान्यतेने वेतनस्तर सुधारित केलेल्या संवर्गांची मूळ पदावरील वेतनश्रेणी संरक्षित करणे / सुधारित वेतन स्तरामध्ये वेतन निश्चिती करणेबाबत.

20-06-2024

असुधारित वेतनश्रेणीत (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) निवृत्तीवेतन/कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांना दि.01 जानेवारी 2023 पासून 221% महागाई वाढ देण्याबाबत

19-07-2023

निवृत्तीवेतनधारकांना/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दि.01 जानेवारी 2023 पासून 42% महागाई वाढ देण्याबाबत

19-07-2023

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्याच्या दरात दि.01 जानेवारी 2023 पासून सुधारणा करण्याबाबत

19-07-2023

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या 7 व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या हप्त्यांचे प्रदान करण्याबाबत

25-07-2023

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीस केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.

01-09-2023

राज्यातील सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल, दुरुस्ती व इतर आवश्यक बाबींकरिता निधी वितरित करण्याबाबत

01-09-2023

मुंबई वाहतूक पोलीस विभागांतर्गत असलेल्या शिक्षण विभागामार्फत सन 2022-23 साठी राबविण्यात आलेल्या वार्षिक उपक्रमासाठी झालेल्या अतिरिक्त खर्चास कार्योतर मंजूरी तसेच निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत

01-09-2023

अतिमहत्वाच्या संरक्षित व्यक्तिंकरिता खरेदी केलेल्या 02 नग टोयोटा फॉर्च्युनर बुलेटप्रुफींग वाहनांसाठी रु.49,1600/- इतकी रक्कम पुरवठादारास अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत

01-09-2023

सीसीटीएनएस प्रकल्पा सन 2023-24 करीता रु. 130,74,54,753/- इतक्या खर्चास मान्यता तसेच सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. विप्रो लि. या कंपनीला यांना विशेष बाब म्हणून सीसीटीएनएस 2.0 RFP मार्फत नविन पुरवठादारास प्रकल्पाचे काम हस्तांतरीत करेपर्यंत मुदतवाढ

05-09-2023

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या में. पीडब्ल्यूसी कंपनीस माहे एप्रिल 2023 ते जुलै 2023 या कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत

09-10-2023

सीसीटीएनएस प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या में. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे एप्रिल, 2023 ते मे, 2023 या कालीवधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत

09-10-2023

मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी तेविसाव्या तिमाही (Quarter-23) हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत

09-10-2023

मुंबई शहर महिला सरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजने अंतर्गत Sensitization Treining and Capacity Building या बाबीकरीताच्या रू. 8.00 कोटी एवढया निधीच्या खर्चाच्या पुनर्रचनेस मान्यता देण्याबाबत

09-10-2023

आहरण व संवितरण अधि., का. प्रमुख, मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, इ.यांनी बँक खाते उघडणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे, ताळमेळ घेणे आणि खात्याबाबत प्रकटीकरण याबाबत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी

10-10-2023

दहशतवाद विरोधी पथक, कार्यालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथील अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण (अनिवार्य) या अनुषंगाने उघडण्यात आलेल्या नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्याबाबत

16-10-2023

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत

16-10-2023

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 आणि सुधारित अंदाज 2023-24

16-10-2023

राजपत्रित राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिम मंजूर करण्याबाबत

20-10-2023

नविन सेवार्थ प्रणाली अंमलबजावणीबाबत... सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सेवार्थ प्रणालीतील सद्य:स्थितीतील उपलब्ध विदा (Data) नवीन सेवार्थ प्रणालीत अद्ययावत करणेबाबतच्या सूचना

20-10-2023

सन 2023-2024 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या डिसेंबर, 2023 चे तृतीय (हिवाळी) अधिवेशन

27-10-2023

महाराष्ट्र संवर्गातील भाप्रसे अधिकाऱ्यांना दि. 1.07.2023 पासून लागू करण्यात आलेला महागाई भत्ता देण्याबाबत

30-10-2023

शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्यांचे प्रदान करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे बँक खाते तसेच निवृत्तीवेतनधारकाचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता प्राधिकृत करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची सन २०२३-24 या वर्षाची यादी सुधारित करणेबाबत

17-11-2023

राज्यातील पोलीस निंयत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-112) प्रकल्पासाठीच्या सातव्या तिमाही हप्त्यासाठी रक्कम अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत

17-11-2023

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे जानेवारी 2023 ते जुलै 2023 मध्ये केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत

17-11-2023

केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 2023- 24 या वर्षात भाग-1- Untied खाली मिळणारे बिनव्याजी कर्ज प्राप्त होण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्षास मंजूरी प्रदान करणेबाबत.

17-11-2023

केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 2023-24 या वर्षात भाग-5 -Housing for Police personnel above or as part of Police Station in urban areas, अंतर्गत मिळणारे बिनव्याजी कर्ज प्राप्त होण्यासाठी लेखाशिर्ष मंजूर करणेबाबत.

17-11-2023

निधी वितरण 2022-23 मागणी क्र.बी-6 मुख्यलेखाशिर्ष 22351684 , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 104 ठेव संलग्न विमा योजना

17-11-2023

पोलीस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकीकरण प्रकल्पाच्या प्राथमिक संपर्क केंद्रामध्ये करण्यात येणाऱ्या वीज, पाणी, देखभाल व दुरुस्ती इ. ची देयके आहरित करण्याबाबत

23-11-2023

Emergency Response Support System (ERSS) Project या Central Sector Scheme च्या अंमलबजावणीसाठी सह सचिव, गृह विभाग या पदनामाने बँक खाते उघडण्याबाबत

23-11-2023

मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित किंवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करावयाच्या अग्रिमाबाबत

23-11-2023

निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना दि. 01 जुलै, 2023 पासून 46 महागाई वाढ देण्याबाबत

29-11-2023

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन कालावधीत अधिकाऱ्यांकरिता केंद्र/राज्य /स्थानिक संस्था/ अन्य उपक्रम येथील विश्रामगृहाच्या भाड्याची प्रतिपूर्ति व अधिकारी कर्मचा-यांना विशेष दैनिक भत्ता मंजूर करणेबाबत

29-11-2023

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जुलै, 2023 पासून सुधारणा करण्याबाबत

29-11-2023

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरणे प्रकल्प (डायल-112) राबविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीला मुदतवाढ देणेबाबत

11-12-2023

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीस केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत

19-12-2023

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस 1.8.2023 ते 19.9.2023 मध्ये केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत

19-12-2023

राज्यातील सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल, दुरुस्ती व इतर आवश्यक बाबींकरिता निधी वितरित करण्याबाबत

19-12-2023

नवीन सेवार्थ प्रणाली अंमलबजावणीबाबत... आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सेवार्थ प्रणालीतील सद्य:स्थितीतील उपलब्ध विदा (Data) नवीन सेवार्थ प्रणालीत अद्ययावत करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत..

01-01-2024

PFMS प्रणाली अंतर्गत सुरक्षाविषयक खर्च योजनेचा केंद्र व राज्य हिश्श्याचा निधी सदर योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्याबाबत

08-01-2024

केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली खर्चासाठी कर्ज स्वरुपात विशेष सहाय्य योजना (बिनव्याजी कर्ज) भाग-5 अंतर्गत प्रशासकिय मान्यता प्रदान तसेच निधी वितरण करण्याबाबत

08-01-2024

राज्यातील पोलीस निंयत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-112) प्रकल्पासाठीच्या आठव्या तिमाही हप्त्यासाठी रक्कम अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत.

24-01-2024

महाराष्ट्र राज्यात विधानसभा निवडणूक 2019 च्या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तैनात करण्यात आलेल्या कंपन्यासाठी नागालॅड राज्यास प्रदान करण्याकरीता रुपये 8,40,75,270/- इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत.

01-02-2024

सातव्या वेतन आयोगानुसार दिनांक 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देण्याबाबत सुधारणा...

01-02-2024

मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयास विधीमंडळाच्या डिसेंबर-2023 च्या हिवाळी अधिवेशनात पूरक मागणीने मंजूर झालेले अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत.

01-02-2024

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते.... दि.01 जानेवारी, 2024 ते दि.31 डिसेंबर, 2024 या कालावधीकरिता.

01-02-2024

सीसीटीएनएस प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे जून, 2023 ते ऑगस्ट, 2023 या कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.

06-02-2024

शासकीय वाहनांचे किंमत मर्यादा धोरण

08-02-2024

दि. 01.11.2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. 01.11.2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेबाबत.

08-02-2024

मे. पवनहंस लि., मुंबई यांच्याकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची रक्कम अदा करण्याबाबत.

14-02-2024

PFMS प्रणाली अंतर्गत सुरक्षाविषयक खर्च योजनेचा केंद्र व राज्य हिश्श्याचा निधी सदर योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्याबाबत.

14-02-2024

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीस अंतिमत: दिनांक 30.11.2023 पर्यंतच्या मुदतवाढीस कार्योत्तर मंजूरी देणेबाबत.

14-02-2024

पोलीस (वाहतूक) विभागाने जारी केलेल्या प्रलंबित ई-चलानची वसुली करण्याबाबत.

27-02-2024

PFMS प्रणाली अंतर्गत सुरक्षाविषयक खर्च योजनेचा केंद्र व राज्य हिश्श्याचा निधी सदर योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्याबाबत.

27-02-2024

पुणे शहर आयुक्तालयांतर्गत सीसीटीव्ही फेज-2 DPR-RFP ला मान्यता देणे व रु.438.22 कोटी च्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणे.

01-03-2024

बेस्ट बेकरी प्रकरणी राज्य शासनातर्फे कामकाज पाहीलेल्या ड. मंजुळा राव, विशेष सरकारी अभियोक्ता व त्यांना सहाय्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले अॅड. जयेश याज्ञीक व ड. अनुप पांडे यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत

05-03-2024

घरबांधणी अग्रीम अग्रीमाच्या कमाल मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत.

05-03-2024

राज्यातील पोलीस निंयत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-112) प्रकल्पासाठीच्या नवव्या तिमाही हप्त्यासाठी रक्कम अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत.

12-03-2024

पोलीस अधीक्षक, बीड यांचे अधिपत्याखालील उपविभागीय पोलीस अधिकारी, केज कार्यालयीन इमारत बांधकामासाठी खर्चाचे अंदाजपत्रक व नकाशे यास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत.

12-03-2024

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीस केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.

12-03-2024

आर्थिक वर्ष 2023 - २०2४ अखेर मार्च महिन्यात सर्व प्रशासकीय विभाग तसेच अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई / जिल्हा कोषागार कार्यालये / उप कोषागार कार्यालये यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना.

12-03-2024

महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना ४% वाढीव महागाई भत्ता (Dearness Allowance) दि. ०१/०१/२०२४ पासून अनुज्ञेय केल्याबाबत

18-03-2024

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 35 घटक कार्यालयातील 505 अस्थायी पदांना दि.01.03.2024 ते दि.31.08.2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.

18-03-2024