अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

सरकारी नियम आणि परिपत्रके

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 01 जुलै,2022 पासून सुधारणा करण्याबाबत.

08-06-2023

राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तीक अपघात विमा योजनेमध्ये बदल करण्याबाबत.

08-06-2023

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना,1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते… दि.01 जानेवारी,2023 ते दि. 31 डिसेंबर,2023 या कालावधीकरिता

09-06-2023

राज्य वेतन सुधारणा समिती,2017 च्या अहवाल खंड-2 मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत.

09-06-2023

असुधारित वेतनश्रेणीत (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) निवृत्तीवेतन/कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांना दि.01 जानेवारी 2023 पासून 221% महागाई वाढ देण्याबाबत

19-07-2023

निवृत्तीवेतनधारकांना/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दि.01 जानेवारी 2023 पासून 42% महागाई वाढ देण्याबाबत

19-07-2023

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्याच्या दरात दि.01 जानेवारी 2023 पासून सुधारणा करण्याबाबत

19-07-2023

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या 7 व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या हप्त्यांचे प्रदान करण्याबाबत

25-07-2023

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीस केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.

01-09-2023

राज्यातील सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल, दुरुस्ती व इतर आवश्यक बाबींकरिता निधी वितरित करण्याबाबत

01-09-2023

मुंबई वाहतूक पोलीस विभागांतर्गत असलेल्या शिक्षण विभागामार्फत सन 2022-23 साठी राबविण्यात आलेल्या वार्षिक उपक्रमासाठी झालेल्या अतिरिक्त खर्चास कार्योतर मंजूरी तसेच निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत

01-09-2023

अतिमहत्वाच्या संरक्षित व्यक्तिंकरिता खरेदी केलेल्या 02 नग टोयोटा फॉर्च्युनर बुलेटप्रुफींग वाहनांसाठी रु.49,1600/- इतकी रक्कम पुरवठादारास अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत

01-09-2023

सीसीटीएनएस प्रकल्पा सन 2023-24 करीता रु. 130,74,54,753/- इतक्या खर्चास मान्यता तसेच सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. विप्रो लि. या कंपनीला यांना विशेष बाब म्हणून सीसीटीएनएस 2.0 RFP मार्फत नविन पुरवठादारास प्रकल्पाचे काम हस्तांतरीत करेपर्यंत मुदतवाढ

05-09-2023

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या में. पीडब्ल्यूसी कंपनीस माहे एप्रिल 2023 ते जुलै 2023 या कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत

09-10-2023

सीसीटीएनएस प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या में. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे एप्रिल, 2023 ते मे, 2023 या कालीवधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत

09-10-2023

मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी तेविसाव्या तिमाही (Quarter-23) हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत

09-10-2023

मुंबई शहर महिला सरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजने अंतर्गत Sensitization Treining and Capacity Building या बाबीकरीताच्या रू. 8.00 कोटी एवढया निधीच्या खर्चाच्या पुनर्रचनेस मान्यता देण्याबाबत

09-10-2023

आहरण व संवितरण अधि., का. प्रमुख, मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, इ.यांनी बँक खाते उघडणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे, ताळमेळ घेणे आणि खात्याबाबत प्रकटीकरण याबाबत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी

10-10-2023

दहशतवाद विरोधी पथक, कार्यालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथील अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण (अनिवार्य) या अनुषंगाने उघडण्यात आलेल्या नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्याबाबत

16-10-2023

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत

16-10-2023

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 आणि सुधारित अंदाज 2023-24

16-10-2023

राजपत्रित राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिम मंजूर करण्याबाबत

20-10-2023

नविन सेवार्थ प्रणाली अंमलबजावणीबाबत... सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सेवार्थ प्रणालीतील सद्य:स्थितीतील उपलब्ध विदा (Data) नवीन सेवार्थ प्रणालीत अद्ययावत करणेबाबतच्या सूचना

20-10-2023

सन 2023-2024 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या डिसेंबर, 2023 चे तृतीय (हिवाळी) अधिवेशन

27-10-2023

महाराष्ट्र संवर्गातील भाप्रसे अधिकाऱ्यांना दि. 1.07.2023 पासून लागू करण्यात आलेला महागाई भत्ता देण्याबाबत

30-10-2023

शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्यांचे प्रदान करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे बँक खाते तसेच निवृत्तीवेतनधारकाचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता प्राधिकृत करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची सन २०२३-24 या वर्षाची यादी सुधारित करणेबाबत

17-11-2023

राज्यातील पोलीस निंयत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-112) प्रकल्पासाठीच्या सातव्या तिमाही हप्त्यासाठी रक्कम अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत

17-11-2023

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे जानेवारी 2023 ते जुलै 2023 मध्ये केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत

17-11-2023

केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 2023- 24 या वर्षात भाग-1- Untied खाली मिळणारे बिनव्याजी कर्ज प्राप्त होण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्षास मंजूरी प्रदान करणेबाबत.

17-11-2023

केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 2023-24 या वर्षात भाग-5 -Housing for Police personnel above or as part of Police Station in urban areas, अंतर्गत मिळणारे बिनव्याजी कर्ज प्राप्त होण्यासाठी लेखाशिर्ष मंजूर करणेबाबत.

17-11-2023

निधी वितरण 2022-23 मागणी क्र.बी-6 मुख्यलेखाशिर्ष 22351684 , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 104 ठेव संलग्न विमा योजना

17-11-2023

पोलीस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकीकरण प्रकल्पाच्या प्राथमिक संपर्क केंद्रामध्ये करण्यात येणाऱ्या वीज, पाणी, देखभाल व दुरुस्ती इ. ची देयके आहरित करण्याबाबत

23-11-2023

Emergency Response Support System (ERSS) Project या Central Sector Scheme च्या अंमलबजावणीसाठी सह सचिव, गृह विभाग या पदनामाने बँक खाते उघडण्याबाबत

23-11-2023

मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित किंवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करावयाच्या अग्रिमाबाबत

23-11-2023

निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना दि. 01 जुलै, 2023 पासून 46 महागाई वाढ देण्याबाबत

29-11-2023

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन कालावधीत अधिकाऱ्यांकरिता केंद्र/राज्य /स्थानिक संस्था/ अन्य उपक्रम येथील विश्रामगृहाच्या भाड्याची प्रतिपूर्ति व अधिकारी कर्मचा-यांना विशेष दैनिक भत्ता मंजूर करणेबाबत

29-11-2023

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जुलै, 2023 पासून सुधारणा करण्याबाबत

29-11-2023