महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती

१३-सप्टेंबर-२०१९


पोलीस शिपाई चालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम 2019

१३-सप्टेंबर-२०१९


दहशतवाद विरोधी पथकामध्ये विधी सल्लागार व विधी अधिकारी गट अ या पदाकरीता जाहिरात.

०५-सप्टेंबर-२०१९


राज्य गुप्तवार्ता विभागामध्ये सेवानिवृत अधिकारी यांची सेवा करार पद्धतीने नेमणूकीबाबत.

०५-सप्टेंबर-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरती - २०१९ शुध्दीपत्रक

१९-ऑगस्ट-२०१९


महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश)(सुधारणा) नियम, २०१९.

२२-जुलै-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९.

AD FOR THE APPT. OF JCO/INSP./SI & NCO/ASI/HC FOR (CIAT) AT UOTC NAGPUR ON CONTRACT BASIS

WRITTEN & PRACTICAL EXAM PART-2 & 3 FINAL RESULT OF SRPF PSI RECRUITMENT 17 - NAGPUR RANGE.

LIST OF POLICEMEN ELIGIBLE FOR SRPF PSI WRITTEN EXAMINATION - 2017 SRPF PUNE RANGE.

LIST OF POLICEMEN ELIGIBLE FOR SRPF PSI WRITTEN EXAMINATION - 2017.