महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती

०४-नोव्हेंबर-२०१९


दक्षता मासिकाकरिता विविक्षित स्वरूपाचे कामासाठी सेवाकरार पद्धतीने नियुक्तीबाबतची जाहिरात. (सुधारित कालावधी).

२५-ऑक्टोबर-२०१९


विधी अधिकारी, गट-अ ची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबत.

१३-सप्टेंबर-२०१९


पोलीस शिपाई चालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम 2019

०५-सप्टेंबर-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरती - २०१९ शुध्दीपत्रक

१९-ऑगस्ट-२०१९


महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश)(सुधारणा) नियम, २०१९.

२२-जुलै-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९.