महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती
१३-मे-२०१९


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी २०१८ रिक्त पदाची यादी.

०८-मार्च-२०१९


सरळसेवा सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी या पदाची तात्पुरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत.

२२- फेब्रुवारी-२०१९


महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश)(सुधारणा) नियम, २०१९.

२२- फेब्रुवारी-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९

११- फेब्रुवारी-२०१९


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी - २०१८ निकाल

०१-जानेवारी-२०१९


शुद्दीपत्रक - सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी सरळसेवा भरती -२०१८.

२७-डिसेंबर-२०१८


सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी सरळसेवा भरती -२०१८

२६-डिसेंबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया आठवा टप्पा - पुणे दिनांक २८-१२-२०१८ सकाळी ०७०० वाजता.

०६-डिसेंबर-२०१८


वरिष्ठ श्रेणी लिपीकांची पर्यवेक्षीय परीक्षा आणि कनिष्ठ श्रेणी लिपीकांची सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा २०१८-१९ आयोजित करण्याबाबत.

०४-डिसेंबर-२०१८


वरिष्ठ श्रेणी लिपीकांची पर्यवेक्षीय परीक्षा आणि कनिष्ठ श्रेणी लिपीकांची सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा २०१८-१९ आयोजित करण्याबाबत