महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती

१७-जानेवारी-२०२०


कंत्राटी पध्दतीने विधी अधिकारी यांची नेमणुक होणेबाबत.

०१-जानेवारी-२०२०


नवप्रविष्ठ सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी, यांची प्रतीक्षा यादी २०१८ कार्यान्वित करण्याबाबत

१२-डिसेंबर-२०१९


शुध्दीपत्रक - १ राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती - २०१९

१२-डिसेंबर-२०१९


शुध्दीपत्रक - १ व शुध्दीपत्रक - २ जिल्हा व लोहमार्ग चालक पोलीस शिपाई भरती – २०१९.

०२-डिसेंबर-२०१९


जिल्हा व लोहमार्ग चालक पोलीस शिपाई भरती – २०१९

०२-डिसेंबर-२०१९


राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती - २०१९

३०-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस शिपाई भरती - २०१९ जहिरात - रा. रा. पो. बल गट क्र.५ - दौंड

१३-सप्टेंबर-२०१९


पोलीस शिपाई चालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम 2019

०५-सप्टेंबर-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरती - २०१९ शुध्दीपत्रक

१९-ऑगस्ट-२०१९


महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश)(सुधारणा) नियम, २०१९.