महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


०४-ऑक्टोबर-२०१८


पोलीस निरीक्षक बि.सं. (अभि.) यांची दि. ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची.

०१-ऑक्टोबर-२०१८


पोलीस निरीक्षक (आयुधीक) यांची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची दि. ०१/०१/२०१७

१७-सप्टेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रिक) यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची दि.०१/०१/२०१८

१७-सप्टेंबर-२०१८


पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश (वाहतूक) यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठाता सूची ०१/०१/२०१८

१५-सप्टेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षकांची दिनांक ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

१८-ऑगस्ट-२०१८


सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल संवर्गातील दि.०१/०१/२०१३, व ०१/०१/२०१४ रोजीच्या अंतिम जेष्ठतासूची.

१३-ऑगस्ट-२०१८


दि .०१/०१/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांचा समावेश असलेली दि ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पूरती अतिरिक्त सेवाजेष्ठतासूची.

३०-जुलै-२०१८


आयुधीक सहा. पोलीस उप निरीक्षक व पोलीस हवालदार यांची सेवा ज्येष्ठता यादी.

१५-जून-२०१८


सन – २०१३ च्या अर्हता परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (provisional) सेवाजेष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट).

०७-जून-२०१८


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची.