महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


१८-ऑगस्ट-२०१८


सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल संवर्गातील दि.०१/०१/२०१३, व ०१/०१/२०१४ रोजीच्या अंतिम जेष्ठतासूची.

१६-ऑगस्ट-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रिक) यांची दि.०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची

१६-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस निरीक्षक, बी.सं.(अभि.) यांची दि.०१/०१/२०१६ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची

१३-ऑगस्ट-२०१८


दि .०१/०१/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांचा समावेश असलेली दि ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पूरती अतिरिक्त सेवाजेष्ठतासूची.

०८-ऑगस्ट-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षकांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची

०७-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस निरीक्षक श्वान पथक यांची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची ०१/०१/२०१६

०७-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस निरीक्षक (आयुधीक) यांची तात्पुरती अंतिम सेवाजेष्ठतासूची ०१/०१/२०१७

३०-जुलै-२०१८


आयुधीक सहा. पोलीस उप निरीक्षक व पोलीस हवालदार यांची सेवा ज्येष्ठता यादी.

१८-जुलै-२०१८


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या जिल्हा लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी/ कर्मचारी यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची.

१५-जून-२०१८


सन – २०१३ च्या अर्हता परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (provisional) सेवाजेष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट).