महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


१७-जानेवारी-२०२०


राज्य पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि. ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची .

१०-जानेवारी-२०२०


राज्य पोलीस दलातील नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची दि. ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची ...

०४-जानेवारी-२०२०


सहायक समादेश/ सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८ या कालावधीतील अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

०३-जानेवारी-२०२०


पोलीस महासंचालक यांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक / प्रमुख लिपिक / वरिष्ठ श्रेणी लिपीक व लिपीक टंकलेखकांची दि. ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती जेष्ठतासूची.

२७-डिसेंबर-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०२० या कालावधीतील तात्पुर्ती सेवा ज्येष्ठता सूची

१३-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट् राज्य, मुंबई यांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक व प्रमुख लिपीक यांची दि.01/01/2019 ची अंतिम जेष्ठता सुची.

१२-जुलै-२०१९


मोटर परिवहन विभागातील पोलीस निरिक्षकांची दिनाक ०१/०१/२०१९ अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

१४-जून-२०१९


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त् (नि:शस्त्र) यांची दि.01/01/2004 ते 01/01/2016 ची अंतिम सेवाजेष्ठतासुची

३०-एप्रिल-२०१९


आधुनिक सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक व आयुधिक पोलीस हवालदार यांची दिनांक ०१-०१-२०१९ यांची सेवा ज्येष्ठता सुची.

०१-डिसेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप अधीक्षक/सपोअ यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी