महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


०३-मे-२०१९


पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (वाहतूक) यांची दि. ०१. ०१. २०१९ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची.

३०-एप्रिल-२०१९


आधुनिक सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक व आयुधिक पोलीस हवालदार यांची दिनांक ०१-०१-२०१९ यांची सेवा ज्येष्ठता सुची.

०५-एप्रिल-२०१९


पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (अभि.) यांची दि. ०१. ०१. २०१९ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची

०३-एप्रिल-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील राखीव पोलीस उप निरीक्षक यांची दि ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठ्तासूची.

०३-एप्रिल-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील राखीव पोलीस उप निरीक्षक यांची दि ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठ्तासूची.

३०-मार्च-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठ्तासूची

३०-मार्च-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठ्तासूची

२९-मार्च-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रिक) मो.प.वि. यांची दि ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठ्तासूची

२७-मार्च-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील राखीव पोलीस उप निरीक्षक यांची दि ०१/०१/२०१७ ची सेवाजेष्ठ्तासूची

१६-मार्च-२०१९


नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि.०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची.